Työilmapiiri

Millainen on hyvä työilmapiiri?

Hyvä työilmapiiri muodostuu työyhteisön sisäisestä turvallisuuden tunteesta. Se muodostuu varmuudesta, että oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus toteutuu työpaikan päätöksiä tehtäessä ja vastuita jaettaessa. Työnteon motivoituneisuus on avainasemassa työilmapiirin positiiviselle lataukselle. Vaikka työntekijälle osoitetut työt olisivatkin kiinnostavia ja työntekijä kokisi ne mielekkäinä, työmotivaatio voi laskea, jos työntekijä ei tiedä mihin työyhteisön toiminta tähtää. Työn mielekkyys syntyy siitä, että tietää, miksi on työtään tekemässä.

Hyvän työilmapiirin luomiseksi on työyhteisössä tiedettävä, kuka kantaa vastuun mistäkin osa-alueesta. Mahdollisuus avoimeen keskusteluun epäkohdista ja mahdollisuus vaikuttaa työntekotapoihin ja menetelmiin nostavat työntekijöiden motivaatiota. Avoin keskustelu auttaa myös tervehdyttämään työyhteisön tulehtuneita ihmissuhteita ennen kuin ongelmat kehittyvät kriisin asteelle. Avoin keskustelu luo myös tilaisuuksia kiittää hyvin suoritetuista töistä. Johtoportaan ja henkilöstön tulee kohdata sellaisella tasolla, jossa kommunikaatio on työyhteisöä rakentavaa. Johtajat saattavat kuitenkin etääntyä ruohonjuuritason konkreettisista ongelmista, varsinkin jos hierarkia on vanhanaikaisen autoritäärinen. Johtoportaan visiot eivät tällöin kohtaa työntekijöiden asiantuntemusta.

Jos johto ja työntekijät eivät kommunikoi samalla tasolla on vaarana, että kommunikaatio muodostuu tulkinnanvaraiseksi ja johtajan työntekijöille osoittamiin kiitoksiin ja moitteisiin suhtaudutaan ylilatautuneesti ja emotionaalisesti. Työyhteisön ongelmaksi voi muodostua johtajan kiitoksen yliarvostaminen. Tämä taas voi johtaa edelleen työntekijätasolla vääristyneeseen kilpailuhenkeen. Työn laadun ja työtavoitteiden saavuttaminen ei enää olekaan se tyydytystä tuottavin tekijä, vaan työn suurin kiitos onkin johtajan kiitoksen saaminen. Aivan samoin johtaja voi suhtautua emotionaalisesti työntekijän esittämään kritiikkiin ja tulkita esityksen henkilökohtaisten kykyjensä arvosteluna.

Hyvän työilmapiirin merkitys tuloksen saavuttamiseen ja tasoon on huomattava. Tyytyväinen ja itsensä arvostetuksi kokeva työntekijä suoriutuu töistään paremmin kuin tyytymätön. Tyytyväisyyttä luovat erityisesti mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, työtapoihin, työvälineisiin sekä työn itsenäisyys. Hyvä työilmapiiri kohottaa työmoraalia, joka vaikuttaa suoraan työn lopputulokseen sekä laadullisesti että määrällisesti.