Tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti

Projektin vaiheistaminen

Yleisimmin tietojärjestelmien kehityshankkeet projektoidaan ja aikataulutetaan asiakkaan toivomista lähtökohdista käsin. Projektin käynnistämisvaiheessa kannattaa niin toimittajan kuin asiakkaankin lähteä liikkeelle, ns. aloituskokouksessa, hyödyntämällä seuraavia projektinhallintaan liittyviä toimintamalleja:

1. Aloitus

 • projektin kokonaistavoitteiden asettaminen
 • projektin rajaaminen eli ulkopuolelle jäävien kehityshankkeiden nimeäminen
 • yhteisistä kartoituskokouspäivistä sopiminen ja lukkoon lyöminen

2. Suunnittelu

 • projektin osittaminen eli vaiheistaminen
 • välitavoitteiden asettaminen
 • vastuukysymysten selvittäminen
 • tiedotuksen ja tarvittavan koulutuksen ajoittaminen
 • resurssien eli henkilöstön ja rahan käytön suunittelu
 • johtoryhmän kokousten suunnittelu ja aikatauluttaminen
 • tietojen keruu työskentelyä varten eli määrittelytyö
 • projektiin liittyvän kehittämis- ja kokeilutoiminnan eli Pilotoinnin suunnittelu

3. Toteutus

 • projektin rakentaminen niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä muulle toiminnalle
 • henkilöstöresurssien yhtäaikaisen käytön suunnittelu perusorganisaation kanssa
 • perusorganisaation sitouttaminen projektiin
 • projektin aikataulujen ja talouden seuranta
 • projektityöskentelyn vertaaminen asetettuihin tavoitteisiin ja aikatauluun
 • mahdollisten loppukäyttäjien koulutuksen organisointi sekä käyttöohjeiden laadinta

4. Projektin päättäminen

 • projektin työvaiheiden dokumentointi
 • saatujen kokemusten ja tulosten arviointi
 • mahdollisista jatkotoimista sopiminen
 • projektin ”häntien” kirjaaminen ja korjauksien aikatauluttaminen
 • tuotantokäytön ylläpidosta sopiminen sekä käyttäjien käyttötuen organisointi