Miten työsuhde puretaan?

Työsuhteen purkaminen voi tapahtua sekä toistaiseksi voimassa olevassa että määräaikaisessa työsuhteessa, jos purkukynnys ylittyy. Kun työsuhde puretaan, se päättyy heti ilman irtisanomisaikaa.

Työsuhteen purkaminen on ankarampi työsuhteen päättämisen muoto kuin irtisanominen. Purkuperusteen tulee näin ollen olla vakavampi kuin työntekijästä johtuva irtisanomisperuste. Työsopimuslain mukaan työsuhteen purkamiseen vaaditaan ”erittäin painava syy”.

Purkukynnyksen ylittäväksi erityisen painavaksi syyksi on laissa todettu työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden, niin vakava rikkominen tai laiminlyönti, ettei työnantajalta voi kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Vastaavasti työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättymään heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan, niin vakavasti, ettei työntekijältä voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Edellä mainitun kaltaisia velvoitteita ovat työsopimuksen toteutumisen kannalta tärkeät osapuolten päävelvoitteet, kuten mm. työntekijän työntekovelvollisuus ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus. Myös sivuluonteiset asiat kuten esimerkiksi kilpailukielto tai salassapitovelvoite voivat muodostua purkuperusteeksi. Työnantaja voi toisinaan purkaa työsopimuksen myös vapaa-aikana esiintyneiden luottamusta vaarantavien seikkojen vuoksi tai jos työntekijä on jatkuvasti kykenemätön työhön.

Purkaminen ei saa tapahtua sen vuoksi, että työntekijä osallistuu työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut eivät yleensä ole purkamisen suhteen muita edullisemmassa asemassa.

Purkaminen täytyy tehdä 14 vrk:n kuluessa siitä, kun työnantaja tai vastaavasti työntekijä sai tiedon purkuperusteesta. Asiaa voi tänä aikana harkita ja työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Purkuilmoitus on hyvä tehdä todisteellisesti eli kirjallisesti tai todistajan läsnä ollessa. Jos toinen työsuhteen osapuoli tahtoo kiistää purkamisen laillisuuden, se tulee tehdä yleisessä alioikeudessa viimeistään kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.