Mitä kriittinen miestutkimus on?

Kriittinen miestutkimus on sukupuoleen ja erityisesti maskuliinisuuteen ja mieheen keskittyvä tutkimussuunta. Miehet ovat olleet osana perustieteitä, kuten historiaa, mutta usein sukupuolettomina. Naistutkimuksen yleisen tiedekritiikin mukaan mies on edustanut tieteissä ihmistä. Naistutkimuksessa mies ja maskuliinisuus ovat olleet tutkimuksessa ja teoriassa mukana, mutta lähinnä naisten aseman vastavoimana. Miestutkimus kaikissa muodoissaan pyrkii käsittelemään nimenomaan miehen sukupuolta ja maskuliinisuutta uudella tavalla ja itsessään merkittävänä tutkimuskohteena.

Kriittisen miestutkimuksen näkökulma

Kriittinen miestutkimus on naistutkimuksen ja feministisen ajattelun perillinen. Kriittinen miestutkimus tarkastelee miehen roolin muutosta, maskuliinista kulttuuria ja sukupuolten suhteita. Kriittinen miestutkimus pyrkii kyseenalaistamaan ne edut, joita miehillä on ajateltu olevan patriarkaalisessa yhteiskunnassa ja näkemään miehen pahoinvoinnin vallitsevassa järjestelmässä.

Naistutkimusta seuraten kriittiseen miestutkimukseenkin liittyy usein muutoksen tavoittelu. Erityisinä muutoksen kohteina pidetään sukupuolten välistä epätasa-arvoa, seksuaalisuutta ja erilaisia miehen malleja, joiden nähdään tuottavan epätasa-arvoista kulttuuria ja johtavan sekä miesten että naisten pahoinvointiin.

Kriittisessä miestutkimuksessa pohditaan maskuliinisuuden ulottuvuuksia suhteessa valtaan, seksuaalisuuteen ja väkivaltaan. Tarkastelussa ei aseteta vastakkain vain miestä ja naista tai maskuliinista ja feminiinistä vaan yhtälailla mies ja mies. Kriittinen miestutkimus pohtii siis myös miesten välisiä hierarkioita ja mieskulttuuria. Keskeiseksi käsitteeksi on muodostunut hegemoninen maskuliinisuus, jolla kuvataan kulttuurista myyttistä maskuliinisuutta.

Miestutkimus ja miesliikkeet

Miestutkimus ja miesliikkeet kattavat suuren määrän erilaisia ryhmiä ja toimintamuotoja, joiden parissa miehet ovat voineet keskustella ja käsitellä mieheyteen ja esimerkiksi isyyteen liittyvistä asioista.

Kriittisen miestutkimuksen ohella tehdään paljon miestutkimusta, joka ei kuitenkaan pohjaudu feministiseen teoriaan. Tällaista tutkimusta miehistä tehdään muun muassa sosiologiassa. Etenkin Yhdysvalloissa on tehty lisäksi jonkin verran miestutkimusta (ilman etuliitettä kriittinen). Tällöinkin tavoitteena on ollut mieheyden ja maskuliinisuuden ymmärtäminen, mutta näkökulma on voinut olla äärimmillään jopa antifeministinen.