Sukupuolijärjestelmä ja sukupuolisopimus

Teoreettisesti tarkasteltuna sukupuolijärjestelmä on yleistykseen ja pelkistykseen perustuva esitys sukupuolten historiallisista suhteista. Käytännöllisemmin katsottuna sukupuolijärjestelmä on miesten ja naisten suhteita sekä heihin liittyviä yhteiskunnallisia normeja ja arvoja määrittävä mekanismi. Sukupuolijärjestelmä tuotetaan yhteiskunnan eri tasoilla yksilöiden, instituutioiden ja kulttuurin vuorovaikutuksessa. Siihen ajatellaan kuuluvan symbolisia, rakenteellisia ja yksilöllisiä ulottuvuuksia. Symbolisilla ulottuvuuksilla tarkoitetaan sukupuoleen/sukupuoliin liittyviä mielikuvia, odotuksia ja rooleja. Sukupuolijärjestelmän rakenteelliset elementit viittaavat yhteiskunnan instituutioihin, jotka jäsentävät muun muassa perhettä, valtaa ja työtä sukupuolittuneesti. Sukupuolijärjestelmän yksilöllinen ulottuvuus tarkoittaa sukupuoli-identiteettiä ja subjektiviteettia.

Sukupuolijärjestelmä on aina tiettyyn aikaan ja paikkaa sidottu ja siksi se vaatii jatkuvaa uusintamista. Sukupuolijärjestelmä rakentuu erilaisten dikotomioiden (esimerkiksi mies-nainen, järki-tunne) varassa. Järjestelmä syntyy siis sukupuolten välisen eron, eroa tuottavien dikotomioiden ja näihin liittyvän hierarkian varassa. Länsimainen sukupuolijärjestelmä ajatellaan patriarkaaliseksi, eli miesvaltaiseksi. Patriarkaalisessa yhteiskunnassa taloudellinen ja poliittinen valta on miehillä ja yhteiskuntaa määrittää jako yksityiseen ja julkiseen piiriin sekä näiden alueiden sukupuolittuneisuus. Sukupuolijärjestelmän pohjana on tällöin biologiaan perustuva sukupuolikäsitys, joka sitoo naisen reproduktioon. Patriarkaalisen järjestyksen vastakohta on matriarkaalinen järjestelmä.

Sukupuolijärjestelmän ohella puhutaan sukupuolisopimuksesta. Tämä on vakiintunut erityisesti pohjoismaiseen ja suomalaiseen keskusteluun sukupuolijärjestelmästä. Sukupuolisopimus korostaa järjestelmän sopimuksenvaraisuutta ja sen ympärillä käytävää jatkuvaa neuvottelua ja muuttuvuutta. Sukupuolisopimus ilmentää sukupuolijärjestelmän mukaisesti naisiin ja miehiin liitettyjä piilevästi tai avoimesti ilmaistuja normeja, velvoitteita ja odotuksia. Sukupuolisopimusta tuotetaan instituutioiden (perhe, työ), sosialisaation (esim. sukupuolen mukainen kasvatus) ja kulttuurin (arvot ja normit) avulla.

Sukupuolijärjestelmä tuottaa ja ylläpitää sukupuolirooleja ja stereotyyppisiä käsityksiä sukupuolista. Niiden avulla ylläpidetään muun muassa työmarkkinoiden segregaatiota ja yhteiskunnallista epätasa-arvoa.