Mitä sukupuolittuneella ja seksuaalisella väkivallalla tarkoitetaan?

Naistutkimuksen yksi keskeinen teema on ollut käsitteellistää ja tehdä näkyväksi sukupuolittuneen väkivallan erilaiset muodot ja pyrkiä muuttamaan sukupuolittuneen väkivallan käsittelemistä ja kohtaamista yhteiskunnallisella tasolla. Naistutkimuksen tavoitteena on tunnistaa erilaisia sukupuolittuneen ja seksuaalisen väkivallan mekanismeja ja muotoja.

Sukupuolittunut väkivalta

Väkivalta on henkistä tai fyysistä tahallista vallankäyttöä toista elävää olentoa kohtaan. Sukupuolittuneella väkivallalla tarkoitetaan sellaista väkivaltaa, joka liittyy sukupuolten välisiin suhteisiin tai seksuaalisuuteen. Sukupuolittunut väkivalta tarkoittaa laajasti kaikkea alistavaa ja epäkunnioittavaa sukupuolittunutta toimintaa.

Seksuaalinen väkivalta

Seksuaalinen väkivalta on kattokäsite seksuaalisesti sävyttyneelle tai motivoituneelle väkivallalle, muun muassa parisuhdeväkivallalle sekä seksuaaliselle tai sukupuoliselle ahdistelulle. Seksuaalista väkivaltaa voidaan kokea kotona, työelämässä, koulussa tai se voi olla osa kulttuurisia käytänteitä (esimerkiksi naisten ympärileikkaus). Seksuaalinen väkivalta on kaikkea väkivaltaista käyttäytymistä, joka liittyy seksuaalisuuteen.

Seksuaalisen väkivallan muotoja ovat esimerkiksi raiskaus, fyysisen koskemattomuuden loukkaukset, vihjailu ja muu seksuaalisuutta loukkaava toiminta. Sukupuolittuneilla ja seksuaalisen väkivallan muodoilla nähdään usein olevan yhteiskuntaan ja kulttuuriin iskostuneita väkivaltaa tukevia muotoja. Pornografiaa voidaan pitää tällaisena muotona.

Miesten väkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta

Usein puhutaan myös naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tällä alleviivataan sitä, että suurin osa seksuaalisesta väkivallasta ja parisuhdeväkivallasta kohdistuu naisiin heidän sukupuolensa perusteella.

Miesten väkivallalla tarkoitetaan naistutkimuksessa ja kriittisessä miestutkimuksessa miesten tekemää, miehisiin instituutioihin ja maskuliinisuuden kulttuurisiin malleihin liittyvää väkivaltaa ja väkivaltaisuutta. Määritelmässä painottuu se, että länsimaisessa kulttuurissa miesten väkivalta on usein hyväksytympää kuin esimerkiksi naisten väkivalta, siihen sosiaalistetaan ja sitä saatetaan ihannoida. Käsite sisältää sekä tehdyt väkivaltaiset teot, että väkivaltaisen kulttuurin ylläpitämisen.

Miesten väkivallasta eniten huomiota on saanut miesten naisiin kohdistama väkivalta, mutta tutkimusta on tehty myös miesten välisestä ja miesten itseensä kohdistamasta väkivallasta. Viimeaikoina tutkimusta on alettu tehdä ja keskustelua käydä myös naisten väkivallan ympärillä.

Seksuaaliseen ja sukupuolittuneeseen väkivaltaan puuttuminen

Seksuaalista ja sukupuolista väkivaltaa pyritään ehkäisemään muun muassa lainsäädännön keinoin. Näin on pystytty vaikuttamaan esimerkiksi työelämässä esiintyvään seksuaaliseen häirintään ja parisuhdeväkivaltaan. Seksuaaliseen ja sukupuolittuneeseen väkivaltaan on pyritty vaikuttamaan lisäksi esimerkiksi erilaisten nuorille ja naisille suunnattujen puhelinpäivystysten avulla.

Sukupuolittuneella väkivallalla on pitkät perinteet ja hiljaisen sallimisen historia. Kaikkia seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan muotoja ei pidetä väkivaltana tai niihin ei osata puuttua. Esimerkiksi miehen naiseen kotona kohdistama väkivalta on ollut pitkään historiassa hiljaa hyväksyttyä. Tutkimuksissa on osoitettu myös kouluissa esiintyvän paljon verbaalista seksuaalista väkivaltaa, johon ei välttämättä puututa.