Lapsen hoidon tukeminen

Mitä tukia saa lapsen hoitamiseen?

Jokaisella pienen lapsen vanhemmalla on oikeus saada lapsensa kunnalliseen päivähoitoon, jonka maksu määräytyy vanhempien tulojen perusteella.

Kodinhoitotuki

Vaihtoehtona on järjestää lapselle hoitaja kotiin tai toinen vanhemmista voi jäädä hoitamaan lasta. Silloin on mahdollisuus saada lasten kotihoidon tukea. Edellytyksenä on, että perheessä on vähintään yksi alle kolmen vuoden ikäinen lapsi. Perheen muista lapsista maksetaan myös kotihoidontukea, mikäli he ovat alle kouluikäisiä. Kotihoidontuki koostuu hoitorahasta ja hoitolisästä. Yhdestä alle kolmen vuoden ikäisestä lapsesta maksettava hoitoraha on täysimääräinen ja seuraavista alle kolmen vuoden ikäisistä sekä alle kouluikäisistä alennettu määrä. Hoitolisä maksetaan vain yhdestä hoitorahaan oikeuttavasta lapsesta ja sen suuruuteen vaikuttavat perheen tulot. Lastansa hoitavalle alle 3-vuotiaan vanhemmalle joka lyhentää työaikaansa maksetaan osittaista hoitorahaa. Myös 1 ja 2 luokan oppilaan vanhempi voi saada tätä rahaa. Hoitoraha, hoitolisä sekä osittainen hoitoraha ovat verollista tuloa.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä tulosidonnainen hoitolisä, joka määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Tukea saa alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämisestä siten, että lasta hoitaa päivähoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai yksityinen henkilö, joka on tehnyt vähintään kuukauden mittaisen työsopimuksen lapsen hoidosta. Tuki maksetaan suoraan päivähoidon tuottajalle ja se on saajalleen verotettavaa tuloa. Mikäli hoitomaksu on pienempi kuin yksityisen hoidon tuki, maksetaan tuki hoitomaksun suuruisena, mutta jos hoitomaksu on suurempi kuin perheelle kuukuva yksityisen hoidon tuki, vanhemmat maksavat erotuksen.

Hoitovapaa

Vanhemmat voivat saada hoitovapaata, työsuhteen katkeamatta, alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen. Hoitovapaata voivat vanhemmat käyttää vuorotellen osa-aikaisesti. Työnantajan ei tarvitse maksaa tältä ajalta palkkaa, mutta työntekijä saa palata aikaisempaan tai vastaavanlaiseen työhön. Tämä aika ei kerrytä vuosilomaa. Hoitovapaa on otettava vähintään kuukaudeksi, mutta jaksoja voi olla useita. Työnantaja ja työntekijä tekevät keskeisen sopimuksen.

Osittainen hoitovapaa

Vanhemmat voivat saada myös osittaista hoitovapaata työstä. Heillä on oikeus tehdä lyhyempää työpäivää palkatta. Oikeuden saa, jos on ollut viimeisen vuoden aikana puoli vuotta saman työantajan palveluksessa. Osittaista hoitovapaata voi pitää lapsen toisen lukuvuoden loppuun saakka. Toteutetaan työnantajan ja työntekijän keskeisellä sopimuksella.