Erilaisia kognitiivisia kykyjä mittaavia testejä

Millainen on kognitiivisia kykyjä mittaavat testit?

Kognitiivisia kykyjä mittaavia testejä löytyy paljon erilaisia. Osa testeistä käsittää useampia kykyjä kartoittavia kysymys- sekä tehtävätyyppejä, osassa testejä kysymykset taas mittaavat lähinnä jotain tiettyä kyvykkyyden osa-aluetta. Seuraavassa on esimerkkejä psykologien työssään käyttämistä kykytesteistä.

WAIS (Wechsler Adolescent Intelligence Scale) on kehitetty nuorten ja aikuisten yleisen älykkyyden arvioimiseen. Koska testi on kulttuurisidonnainen, on sille muodostettu myös suomalainen normiaineisto testaamalla 1152 suomalaista eri puolilla Suomea. Kognitiivisia kykyjä arvioidaan 11 erilaisen osatestin avulla. Osioita ovat yleistietous, numerosarjat, sanavarasto, laskutehtävät, yleinen käsityskyky, samankaltaisuudet, kuvien täydentäminen, kuvien järjestäminen, kuutiotehtävät, kokoamistehtävät sekä merkkikoe. Osatestien perusteella voidaan laskea sekä kielellinen, että ei-kielellinen älykkyysosamäärä sekä kokonaisälykkyysosamäärä. Testin avulla voidaan kartoittaa hyvin testattavan vahvempia ja heikompia osa-alueita.

WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) kouluikäisten lasten yleisen älykkyyden arvioimiseen tarkoitettu hyvin pitkälti WAIS:n kaltainen testi, jonka suomalainen normiaineisto on muodostettu testaamalla 942 lasta eri puolilta Suomea. AVO-9 eli ammatinvalinnanohjauksen faktoritestistö nuorille ja aikuisille mittaa älykkyyden osatekijöitä ja sillä pyritään yksilön sisäiseen vertailuun erilaiset älykkyyden osa-alueet huomioiden. Testi sisältää yhteensä yhdeksän osatestiä, joiden avulla kartoitetaan suoriutumista neljällä eri alueella, joita ovat: kielellinen päättelykyky, avaruudellinen hahmotuskyky, yleinen päättelykyky sekä nopeus ja tarkkuus. AVO-9 soveltuu kaikille yli 14- vuotiaille ja testistö sisältää normiarvot (joihin testattavan suoritusta verrataan) erikseen miehille ja naisille neljässä eri normiryhmässä: peruskoululaiset, lukiolaiset, ammattioppilaitosten oppilaat sekä aikuiskoulutuskeskuksen opiskelijat.

Ravenin kuviopäättelytesti (Raven’s Progressive Matrices) on tarkoitettu ei-kielellisen suoritustason arvioimiseen ja mittaa analogista päättelykykyä. Testistä on saatavana myös värillinen versio sekä vaativampi testi (Advanced Progressive Matrices). Testissä vastaajan on löydettävä annettujen vaihtoehtojen joukosta yksi, joka sopii yhteen vaihtoehtojen yläpuolella olevan kuvioryhmän, matriisin, kanssa. Jokaisessa kohdassa on erilainen looginen teema, joka testattavan tulisi päätellä keksiäkseen mikä vaihtoehdoista on matriisista puuttuva kuvio. Testi soveltuu noin 6-vuotiaista aikuisiin ja sen suorittaminen kestää ilman aikarajoitetta noin tunnin, aikarajoitteen kanssa 40 minuuttia. Testi on normeerattu eri-ikäisille testattaville.