Psykologin lausunto

Mikä on psykologin lausunto ja mihin sitä tarvitaan?

Psykologin lausunto kirjoitetaan psykologisen tutkimuksen perusteella potilaan tai asiakkaan auttamiseksi ja hänen hyötyään ajatellen. Lausunto kirjoitetaan tietylle lukijalle, joka haluaa psykologin ammatillisen ja kirjallisen mielipiteen jostakin määritellystä henkilöstä ja asiasta.

Lausuntoa voi pyytää esimerkiksi viranomainen, kuten koulu, lääkäri sosiaaliviranomainen, tuomioistuin, vakuutusyhtiö tai jokin muu toimeksiantaja.

Milloin psykologin lausuntoa pyydetään?

Psykologin lausuntoa voidaan pyytää hyvin monenlaisissa tilanteissa, kuten hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa, etuuksia koskevia päätöksiä tehtäessä, rajoituksia (esim. oikeustoimikelpoisuus) koskevissa päätöksissä, opiskelijavalintoja tehtäessä jne. Esimerkkejä lausunnoista ovat: tuomioistuimelle annettavat lausunnot, työkykyä ja kuntoutusmahdollisuuksia koskevat lausunnot, kuntoutuspalautteita koskevat lausunnot sekä koulupsykologin lausunnot.

Psykologin lausunnon tarkoituksenmukaisuus

Psykologin lausunto on ulospäin näkyvin osa psykologin työtä, joka yleensä tapahtuu lähinnä ulkopuolisilta suojattuna ja luottamuksellisena psykologin ja potilaan/asiakkaan kesken. Lausunto annetaan vain ammatillisesti hyväksyttävään tarkoitukseen sekä sellaiselle henkilölle/yhteisölle, jolla on lausunnon saamiseen oikeus. Esimerkiksi pelkän uteliaisuuden vuoksi on kiellettyä käyttää psykologisia testimenetelmiä. Psykologin lausunto on terveydenhuollon asiakirja niissä tilanteissa, joissa psykologi toimii terveydenhuollon ammattihenkilönä. Toimialasta riippumatta psykologi saa luovuttaa salassa pidettäviä tietoja vain potilaan/asiakkaan luvalla.

Lausunto pohjaa psykologiseen tutkimukseen


Psykologin lausunto perustuu psykologiseen tutkimukseen, jolla kartoitetaan asiakkaan tai potilaan ongelmien laatua, tarkennetaan diagnoosia, arvioidaan työ- tai toimintakykyä, suunnitellaan hoitoa tai arvioidaan soveltuvuutta esimerkiksi psykoterapiaan. Psykologin lausunto voi myös pohjautua psykoterapiatyöskentelyyn.

Psykologisen kartoituksen menetelmät

Psykologisen tutkimuksen keskeinen työväline on kliininen haastattelu ja havainnointi. Lisäksi käytetään psykologisia testimenetelmiä sekä itsearviointilomakkeita. Tutkittavalle annetaan tutkimusten päätyttyä henkilökohtainen palaute (alaikäisen ollessa kyseessä palaute annetaan myös vanhemmille). Lähettävälle taholle tieto menee lausunnon muodossa.