Työuupumus

Oikea burn out

Työuupumus eli burnout on krooninen työperäinen väsymysoireyhtymä. Työuupumukseen kuuluu tavanomaisten stressioireiden lisäksi kolme keskeistä oiretta, jotka voivat esiintyä yhdessä tai erikseen:

  1. Emotionaalinen väsymys eli pysyvä väsymyksen tila, josta ei palauduta vapaa-aikoina tai lomien aikana.

  • Depersonalisaatio eli kyynistyminen. Luodaan psyykkistä tai fyysistä etääntymistä asiakkaisiin, työtovereihin tai omiin perheenjäseniin ja vetäydytään vuorovaikutuksesta.

Heikentynyt ammatillinen itsetunto. Oma ammatillinen kompetenssi kyseenalaistetaan, esiintyy riittämättömyyden tunteita työssä, työsuoritus heikkenee ja keskittymiskyvyssä ilmenee ongelmia.

Työuupumuksen aiheuttajat

Työuupumuksen aiheuttajista ovat nousseet esille muun muassa seuraavanlaiset tekijät:

  • Henkilöstösaneeraukset – pelko työpaikan menetyksestä
  • Työn määrällinen ja laadullinen ylikuormitus
  • Henkilöstövoimavarojen vähyys
  • Työpaikan toimintatapoihin ja vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat (tuen puute, työpaikan ihmissuhdeongelmat, henkinen väkivalta, kilpailu, vastuualueisiin liittyvä epävarmuudet, huonot vaikutusmahdollisuudet jne.)
  • Kansainvälistymishaasteet
  • Jatkuvat kehitysvaatimukset

Työuupumuksen mittaaminen ja hoitaminen

Työuupumuksen hoidossa sekä ehkäisyssä käytetään nykyään monenlaisia lähestymistapoja, jotka voivat painottua yksilöön, vuorovaikutukseen tai organisaatioon. Tärkeää on työuupumuksen mittaaminen, mikä lisää tietoisuutta ongelmasta.

Erilaisia mittausmenetelmiä on kehitetty kyselymuotoisina. Laajassa käytössä tällä hetkellä on BBI eli Bergen Burnout Indicator, kyselylomake, joka kartoittaa työuupumuksen oireita siten, kuin ne on kirjallisuudessa kuvattu. Työuupumuksen arvioinnissa on tärkeää yhdistää työntekijän haastattelusta saatua tietoa hänen täyttämänsä kyselyn tuottamaan tietoon. Diagnoosia ei tehdä pelkän kyselyn perusteella.

Työuupumuksen poistamisessa on pyritty lisäämään työn ja työntekijän yhteensopivuutta korjaamalla työoloja. Myös kuntoutus voi vähentää masentuneisuutta sekä työuupumusta. Tuloksekkaimmaksi on todettu kuntoutus, jossa työyhteisö otetaan mukaan.