Mitä on hoitovapaa?

Hoitovapaa on tarkoitettu alle kolmivuotiaan lapsen kotona hoitamiseen, kun hoitajana toimii lapsen vanhempi tai huoltaja. Oikeus hoitovapaaseen alkaa vanhempainvapaan päättyessä. Työsuhde ei katkea hoitovapaan ajaksi, vaan kotiin jäävä vanhempi voi palata työpaikkaansa entiseen tai vastaavaan työtehtävään hoitovapaan pitämisen jälkeen. Hoitovapaata voi pitää kumpi vanhemmista tahansa, mutta vanhemmat eivät voi olla hoitovapaalla yhtä aikaa. Hoitovapaa voidaan jakaa korkeintaan kahteen jaksoon ja yhden jakson pituuden on oltava vähintään yksi kuukausi. Hoitovapaa on palkatonta vapaata eikä sen ajalta kerry kesälomaa. Työnantajalle on ilmoitettava hoitovapaan pitämisestä kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.

Hoitovapaalta maksetaan kotihoidontukea , jota haetaan Kelalta. Kotihoidon tuki on koko Suomessa samansuuruinen. Muista kotona hoidettavista sisaruksista saa myös kotihoidon tukea aina kouluikään saakka niin kauan kuin perheessä on alle kolmivuotias kotona hoidettava lapsi, tosin tuki on pienempi muiden sisarusten osalta. Kotihoidon tukeen voidaan maksaa myös lisäosaa, jota pitää hakea erikseen Kelalta. Kotihoidon lisäosan suuruuteen vaikuttavat muut perheen tulot. Jotkut kaupungit ja kunnat maksavat kaupunki- tai kuntakohtaista lisätukea kotihoidon tukeen. Jos lapsi siirtyy kunnallisen päivähoitoon, kotihoidon tuki lakkaa. Kun lapsi täyttää kolme vuotta, oikeus kotihoidon tukeen päättyy. Kotihoidon tuki on veronalaista tuloa.

Osittainen hoitovapaa

Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan hoitovapaata, jossa työtekijän viikoittaista tai päivittäistä työaikaa on lyhennetty. Osittaista hoitovapaata voi saada, jos työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa yhteensä kuusi kuukautta kuluneen 12 kuukauden aikana ja molemmat vanhemmat ovat ansiotyössä. Yleensä työaika on kuusi tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa, ellei toisin sovita.

Osittainen hoitovapaa voi alkaa vanhempainvapaan jälkeen ja sitä voi pitää siihen asti, kun lapsi on käynyt peruskoulun toisen luokan loppuun. Oikeus osittaisen hoitovapaan pitämiseen päättyy kyseisen vuoden heinäkuussa. Jos kyse on pidennetyn oppivelvollisuuden lapsesta, hoitovapaan oikeus jatkuu kolmannen luokan loppuun asti. Molemmat vanhemmat voivat olla osittaisella hoitovapaalla, mutteivät samaan aikaan. Esimerkiksi isä voi hoitaa lasta aamupäivällä ja äiti iltapäivällä tai vanhemmat voivat hoitaa lasta vuoroviikoin tai -päivin.

Työntekijän pitää esittää pyyntö osittaiselle hoitovapaalle jäämisestä työnantajalle kaksi kuukautta ennen aiotun vapaan pitämistä. Työnantajan on mahdollisuus kieltäytyä antamasta osittaista hoitovapaata, jos järjestelyistä aiheutuu merkittävää haittaa työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle. Työnantajan kanssa kannattaa tehdä osittaisesta hoitovapaasta sopimus, jossa sovitaan mm. työntekijän mahdollisuudesta keskeyttää osittainen hoitovapaa.