Mitä arjen rasismi on?

Monikulttuurisessa maailmassa erilaiset kulttuurit ja ihmiset kohtaavat toisiaan jatkuvasti. Kohtaamisissa ihmisten taipumus ajatella oma kulttuurinsa luonnollisena ja oikeana voi tuottaa ennakkoluuloisia ja vääristyneitä kuvia toisesta kulttuurista. Osa näistä ennakkoluuloista on hyvin vahvasti ajatuksiimme pinttyneitä ja ne vaikuttavat ikävillä tavoilla kulttuurien vuorovaikutukseen.

Rasismi

Rasismi on fyysisistä piirteistä, kielestä tai kulttuurista johtuvaa syrjintää ja eriarvoista kohtelua. Yleensä rasismin synonyymina pidetään rotusyrjintää. Niin sanottu uusi rasismi kohdistuu rodullisten ominaisuuksien sijasta kulttuuriin ja kulttuurieroihin. Rasismi määritellään usein ideologiaksi, joka oikeuttaa tiettyjen ihmisryhmien alistamisen ja heidän tasa-arvoisen ihmisoikeuden kieltämisen.

Rasismi perustuu stereotyyppiseen kuvaan toisesta kulttuurista ja/tai rodusta ja vahvoihin ennakkoluuloihin, joiden perusteella kulttuuria arvotetaan. Stereotyypit ovat ajattelua ohjaavia malleja, eräänlaisia tyypittelyjä, joiden avulla kykenemme hallitsemaan ympäristöämme paremmin. Stereotyypit ovat siis pitkälti välttämättömiä, mutta väistämättä ne eivät koskaan johda rasismiin tai syrjintään. Yhdessä väärien tietojen ja ennakkoluulojen kanssa stereotyyppinen ajattelu voi kuitenkin johtaa rasismiin.

Arjen rasismi

Rasismilla on erilaisia muotoja. Äärimmillään voidaan puhua rasistisista liikkeistä, joiden ideologinen toiminta on avointa ja tietoista. Suuri osa koettua rasismia tai syrjintää ilmenee kuitenkin hyvin arkisissa tilanteissa ja käytänteissä. Tätä voidaan kutsua arjen tai arkielämän rasismiksi.

  1. Arjen rasismi on sitä, että &8221;toinen&8221; kulttuuri marginalisoidaan, sen arvot ja käsitykset ajatellaan toissijaisiksi ja kulttuuria väheksytään. Käsitykset kiteytyvät kulttuurisiin käytäntöihin, joita toistamalla eriarvostavaa ajattelua vahvistetaan. Arjen rasismi on sellaisia valtaväestön toimintaan iskostuneita tapoja ja ajattelumalleja, jotka näennäisestä huolettomuudestaan huolimatta asettavat vähemmistöt alisteiseen asemaan. Rasismin kokeminen on hyvin yksilöllistä ja siksi monet valtakulttuurin näkökulmasta tavallisetkin tilanteet voivat tuntua viime kädessä rasistisilta. Arjen rasismissa on kyse asenteista, eleistä, sanavalinnoista ja esimerkiksi huumorista &8211; huvittava letkaus voi olla hyvinkin rasistinen.Valtiollisella tasolla syrjinnän ja rasismin ehkäisy on ottanut aimo harppauksia eteenpäin ja esimerkiksi työyhteisöjen syrjiviin käytänteisiin voidaan puuttua tehokkaasti ylhäältä päin. Rasismin tilaa Suomessa seurataan aktiivisesti. Muun muassa Ihmisoikeusliitto julkaisee vuosittain raportin aiheesta. Arjen rasismilla on kuitenkin osoitettu olevan yhä jalansijansa ja sen poistaminen on haasteellisempaa, sillä tavat ja tottumukset ovat syvällä ajattelussamme. Arjen rasismia voidaan kitkeä erilaisuuteen opettamalla, monikulttuurisuutta arvostamalla ja toisten ihmisten asemaan asettumalla.