Mitä mediatutkimus tutkii?

Mediatutkimus on akateeminen mediaa erilaisista näkökulmista tutkiva tieteenala. Mediat ovat joukkoviestinnän välineitä: kirjoja, lehtiä, televisio, elokuvia, digitaalisia viestimiä ja internet. Vaikka nykyään puhutaan ehkä eniten audiovisuaalisesta mediasta, liikkuu mediatutkimuksen ja mediatieteen tutkimuskenttä laajasti erilaisten viestinten ja viestien maailmassa.

Mediatutkimuksen ja -tieteen näkökulma

  1. Mediatutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat mediat ja mediakulttuuri. Mediakulttuuri on erilaisten mediaesitysten, median vastaanototon ja mediatuotannon yhdistävä käsite. Medioita tarkastelemalla hahmotetaan sitä miten mediat ovat osa arkisia kokemuksiamme ja arkielämäämme &8211; kulttuurin medioitumista. Median maailman tarkastelussa pyritään hahmottamaan erilaisia merkityksiä, joita mediat tuottavat. Mediatutkimuksessa mediat nähdään ensisijaisesti semioottisesta eikä viestinnällisestä näkökulmasta.
Mediatutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa median asema yhteiskunnassa, naisnäkökulma mediaan sekä media ja valtakysymykset. Toisenlaista mediatutkimusta edustaa median kerronnallisen ja ilmaisullisen puolen tutkimus. Mediatutkimuksessa perehdytään lisäksi muun muassa kysymyksiin median historiasta ja medioiden historiallisesta kehityksestä osana kulttuuria (media-arkeologia).

Mediatutkimus on monitieteinen ala, joka lainaa taiteen, historian, viestinnän ja kulttuurintutkimuksen eri suunnista. Mediatutkimus mahdollistaa mediakulttuurin monivivahteisen tarkastelun. Myös metodisesti mediatutkimus nojaa monitieteisyyteen. Pääasiallisesti mediatutkimus hyödyntää humanistisista tieteistä muutenkin tuttua metodologiaa.

Medioiden tutkimus Suomessa

Mediatutkimus vakiintui tällä nimellä Suomeen Turun yliopiston yhdistäessä viestinnän sekä elokuva- ja televisiotieteen oppiaineet toisiinsa vuonna 2000. Elokuva- ja televisiotiede tutkii rajatummin näiden medioiden kuvastoa ja tuottamia merkityksiä. Tällöinkin elokuvaa ja televisiota tarkastellaan kuitenkin muiden medioiden kentällä, joten tarkastelun kohteena ovat muutkin audiovisuaaliset mediat ja niin sanottu uusi media. Audiovisuaalista mediaa tarkastellaan historiallisena, esteettisenä ja kulttuurisena ilmiönä. Mediatieteen ja mediatutkimuksen ohella erilaiset mediakulttuurin opintokokonaisuudet perehdyttävät mediakulttuuriin ja mediaan kulttuurissa.