Mitä kulttuurintutkimus on?

Kulttuurintutkimus on muotoutunut viimeisten vuosikymmenten aikana yleiseksi käsitteeksi, johon sisällytetään erilaisia tutkimussuuntia ja tieteellisiä lähestymistapoja muun muassa perinne- ja kulttuurintutkimuksen saralta. Tämä onkin oikea lähtökohta, sillä kulttuurintutkimus sijoittuu oleellisesti useiden eri tieteenalojen väliin ja osittain niiden päälle. Angloamerikkalaisesta cultural studies -käsitteestä johdettu kulttuurintutkimus on erityinen alunperin Britanniasta Birminghamin koulukunnasta 1960-luvulla alkanut tutkimussuunta. Sen keskeisinä hahmoina pidetään muun muassa Stuart Hallia ja Lawrence Grossbergia.

Johtuen kulttuurintutkimus-käsitteen monimerkityksellisyydestä ja erilaisista käyttötavoista ei ole lainkaan ihmeellistä kuulla puhuttavan kulttuurintutkimuksesta kulttuuri- ja perinnetieteiden kattokäsitteenä. Tällöin kulttuurintutkimus tarkastelee perinne- ja taideaineita, kuten folkloristiikkaa, antropologiaa, mediatutkimusta (tai elokuvatutkimusta), musiikkitiedettä, taiteensosiologiaa ja niin edelleen.

Kulttuurintutkimuksen (cultural studies) kulttuuri

Kulttuurintutkimuksessa kulttuuri määritellään yhteisön tavaksi jäsentää maailmaa ja suuntautua ympäröivään todellisuuteen. Kulttuuri on merkityksiä. Suomalainen tutkija Mikko Lehtonen on määritellyt kulttuurintutkimusta käsitteellä ei-akateeminen. Tällä hän viittaa kulttuurintutkimuksen tutkimuskohteiden arkisuuteen. Kulttuurintutkimus on kiinnostunut kulttuurista, jota jokainen elää arkisessa todellisuudessaan, eikä siis tietyn arvon saanneista kulttuurituotteista tai alueellisista kulttuureista. Kulttuurintutkimuksen piirissä on tutkittu muun muassa populaari- ja massakulttuuria. Kulttuurintutkimuksen tutkimuskohteena oleva kulttuuri on laveammin ilmaistuna merkitysvälitteinen yhteiskunta.

Kulttuurintutkimuksen näkökulma

Kulttuurintutkimus syntyi tutkimaan nykyhetkeä – siis silloista toisen maailmansodan jälkeistä kulttuuristen ja yhteiskunnallisten muutosten aikaa – mutta ulotti pian näkökulmaansa myös historiaan tarkoituksena kuitenkin yhä ymmärtää itseä nykyisyydessä. Kulttuurintutkimus tarkastelee nykykulttuurin jokapäiväisiä ilmiöitä suhteessa valtaan ja yhteiskuntaan. Näkökulmaa ohjaa usein kriittinen ote, ideologiat, sukupuolikysymykset tai muut esimerkiksi etnisyyteen ja identiteettiin liittyvät kysymykset.

Kulttuurintutkimukselle keskeisiä teorioita ovat muun muassa semiotiikka, sosiaalinen konstruktionismi, feministiset ja postmodernit teoriat sekä kriittinen teoria.