Mitä kehitysyhteistyö on?

Kehitysyhteistyö on rikkaiden maiden – pääsääntöisesti teollistuneiden länsimaiden – köyhiin maihin kohdistamaa taloudellista apua ja aineellista tukea. Kehitysyhteistyötä tehdään valtiollisella, kansalais- ja järjestötasolla. Kaiken kehitysyhteistyötoiminnan yhteisenä periaatteena on maailman köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys, jolla tuetaan köyhien valtioiden kehittymistä hyvinvointiin taloudelliset, poliittiset ja ympäristön näkökulmat huomioiden.

Kehitysyhteistyön kohteet

Kehitysyhteistyö kohdennetaan köyhiin maihin. Maiden kehitystarvetta arvioidaan kansainvälisten kansantuloon ja muihin kehitystä kuvaaviin indikaattoreihin (esimerkiksi lukutaito, tuotantorakenne) perustuvilla laskelmilla. Köyhyyden ja kehitystarpeen kartoittamisessa käytetään nykyään niin sanottua inhimillisen kehityksen indeksiä ja inhimillisen köyhyyden indeksiä. Tärkeä toimija maiden kehityksen arvioinnissa on YK. Keskeisimmät kehitysyhteistyön kohteet ovat Afrikan, Etelä-Amerikan, Tyynenmeren alueen ja Aasian valtioita. Kehitysmaiden joukkoon voidaan lukea myös muutamia Euroopan itäisen alueen maista.

Kehitysyhteistyö kohdennetaan kehitysmaiden kansalaisten elinolojen parantamiseen. Yleisiä kehityskohteita ovat asuminen, terveydenhuolto, koulutus ja perhesuunnittelu.

Valtiollinen kehitysyhteistyö

Valtiollisen tason kehitysyhteistyö on sekä rahallista avustamista että kehityspoliittisten toimintaohjeiden laatimista ja toteuttamista. Kansallisen tason kehitysyhteistyötä ohjeistetaan kansainvälisesti. YK on suosittanut, että kehitysavun määrä olisi 0,7 prosenttia valtion bruttokansantuotteesta. Valtion harjoittama kehitysyhteistyö voidaan kohdentaa suoraan kehityskohteeseen tai välillisesti kansainväliselle kehitysyhteistyötä koordinoivalle taholle. Tällaisia monenkeskisen kehitysyhteistyön toimijoita ovat esimerkiksi kansainväliset rahoituslaitokset. Suomen kehitysapu kanavoituu kehitysmaihin suurilta osin Euroopan Unionin kautta.

Järjestöt kehitysyhteistyössä

Erilaiset kansalaisjärjestöt tekevät myös huomattavan määrän kehitysyhteistyötä. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö tehdään usein ruohonjuuritasolla. Kehitysyhteistyön muotoja ovat erilaiset rahankeräykset, joilla kartutetaan muun muassa hätäapurahastoja, kampanjat sekä erilaiset toiminnan muodot, kuten kummilapsitoiminta. Kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Suomessa on Kehitysyhteistyön palvelukeskus (Kepa).

Kansalaiset kehitysyhteistyössä

Kansalaiset osallistuvat maailman köyhyyden poistamiseen eri tavoin. Erilaisiin keräyksiin osallistuminen on yleisin tapa osallistua kehitysyhteistyöhön. Tavallisen kansalaisen osallistuminen kanavoituu useimmiten suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta. Rahallisen avustamisen lisäksi kehitysyhteistyöhön voi osallistua vapaaehtoisena. Vapaaehtoistyöntekijät osallistuvat järjestöjen toimintaan kotimaassa muun muassa keräystoiminnassa ja -kampanjoissa sekä kehitysmaissa erilaisissa tehtävissä.