Mitä mesoliittisella kaudella tapahtui?

Mesoliittisella kaudella maapallon ilmasto lämpeni ja jääkautinen mannerjää supistui. Metsät levisivät yhä pohjoisemmaksi ja valtamerien pinnat nousivat. Muutosprosessi päättyi jääkauden loppumiseen 10 000 vuotta sitten. Samoihin aikoihin trooppisilla alueilla alkoi sateinen kausi. Esimerkiksi Saharan alueella oli tuolloin savannimainen kasvillisuusvyöhyke.

Ympäristön muutos

Ympäristön muuttuminen vaikutti myös Homo sapiens sapiensin eli nykyihmisen elinkeinoihin ja kulttuuriin. Kun ilmasto lämpeni, suuret eliölajit, kuten mammutit, kävivät yhä harvinaisemmiksi ja vastaavasti pienriistan metsästys yleistyi. Myös merien eläimistö muuttui meren lämpötilan kohoamisen vuoksi. Ihmisyhteisöjen asutus tiheni, väestömäärä kasvoi nopeasti. Samalla pyyntialueet supistuivat ja kullekin alueelle muodostui omaleimainen kulttuuri. Yhteisöt sopeuttivat kulttuurinsa asuinalueensa elinehtoihin, jossa ratkaisevia tekijöitä olivat riista ja käytettävissä olevat raaka-aineet.

Mikroliitit

Yhteinen piirre mesoliittisen ajan kulttuureille oli mikroliittien eli pienikokoisten kiviesineiden valmistus. Ainoastaan arktisilta alueilta ei ole löydetty mesoliittisen kauden mikroliittejä. Tämän on arveltu johtuneen siitä, ettei arktisilla alueilla ole sellaista kiviainesta, mikä soveltuisi pienten kiviesineiden valmistamiseen säletekniikalla. Mesoliittisen kauden mikroliittien muodoista on erotettavissa erilaisia suuntauksia, muoteja. Eri alueilta löydettyjen mikroliittien muotoja tutkimalla on voitu tehdä päätelmiä väestön liikkumisesta ja kulttuurialueiden välisistä yhteyksistä.