Mitä roomalainen olikeus oli?

Roomalaiseksi oikeudeksi (lat. just romanum) kutsutaan Rooman valtakunnan oikeusjärjestystä ja siihen myöhemmin pohjautuvaa oikeuskäytäntöä. Vanhin ja keskeisin oikeuslähde on 450 eKr. koottu Kahdentoista taulun lait eli leges duodecim tabularum , joka myös roomalaisen oikeuden perusta, ja sen vaikutus länsimaiden historiaan on kiistaton. Roomalaisen oikeuden vaikutus ulottuu kaikkiin nykyaikaisiin oikeusjärjestelmiin. Roomalainen oikeus oli täsmällinen ja looginen. Siitä ehkä johtuu myös se, että roomalaisjuristien käyttämä käsitejärjestelmä on yhä monilta osin käytössä.Kahdentoista taulun alkuperä juontuu plebeijien epäluottamuksesta patriiseja eli ylimyksiä kohtaan. Plebeijiet olivat tavallisia kansalaisia, jotka omistivat viljelemänsä maan ja heillä oli myös oikeus äänestää. Patriiseilla oli yksinoikeus virkoihin ja tästä johtuen heillä oli myös laintuntemusta ja tuomiovallan hallinta. Plebeijieillä oli yksi valttikortti, johon he saattoivat tukeutua patriisien mielivallan alla, nimittäin uhkaus perustaa oma valtio. Kerrotaan, että plebeijiet turvautuivat tähän ainakin kolme kertaa Rooman valtakunnan aikana. Ensimmäinen kerta oli vuonna 449 eKr. Tilanne raukesi, kun plebeijien vaatimuksesta, kymmenmiehinen komitea merkitsi muistiin lakikokoelman, joka asetettiin Forumille kaikkien nähtäväksi kahtenatoista pronssitauluna.

Kahdentoista taulun lakikokoelma takasi, ainakin periaatteessa sen, että kaikki Rooman kansalaiset tuomittiin saman lain mukaan. Lisäksi se rajoitti patriisien mielivaltaa, koska lakitaulut olivat yleisesti esillä ja siten kuka tahansa saattoi kontrolloida lain toteutusta.

Roomalaisen oikeuden monipuolistumiseen vaikutti kanssakäyminen muiden kansojen kanssa, johon he väkisinkin joutuivat valloituspolitiikkansa seurauksena. Rooman valtakunnan laajentumisen myötä kehittyi myös uusi, vapaamuotoisempi oikeusjärjestelmä, jus gentium. Myös Rooman talouselämän kehittyminen ja monimutkaistuminen asetti lainsäädännölle uusia haasteita.

Rooman valtakunnan hajottua roomalaisen oikeuden keskeiset periaatteet säilyivät monilla sen entisillä alueilla. Myös katolisen kirkon oikeus eli niin sanottu kanoninen oikeus perustuu keskeisiltä periaatteiltaan roomalaiseen oikeuteen. Oikeudenmukaisen sodan käsite periytyy myös roomalaisilta.