Mitä on objektiivisuus?

Yksi empiirisen havaintojenteon perusedellytyksiä, jotta havainnot olisivat käytettävissä todistusaineistona tieteellisessä päättelyssä ja selittämisessä (ts. jotta niistä voidaan ylipäätään vetää teoreettisia johtopäätöksiä ja tulkintoja).

Empiirinen menetelmä:

1. (Luonnon)tieteellinen, täsmällisesti muotoiltujen teorioiden havaintoihin perustuvan koettelun menetelmä. Empiirisen menetelmän lähtökohta on, että ilmiöitä pyritään kuvailemaan käsitteellisesti täsmällisten, yhtenäisten teorioiden avulla. Teorioiden paikkansapitävyyttä pyritään koettelemaan eli testaamaan ilmiöstä tehtyjen havaintojen, eli ilmiötä koskevan todistusaineiston valossa (tässä yhteydessä on tärkeää, että havaintomenetelmät joilla todistusaineisto, ’data’, on hankittu on luonteeltaan objektiivinen ja luotettava). Koetteleminen tapahtuu vertaamalla ilmiön toistaiseksi havaitsemattomista ominaisuuksista teorian pohjalta tehtyjä ennusteita todellisiin havaintoihin. Mikäli havainnot ja ennusteet ovat ristiriidassa, joudutaan tilanne analysoimaan - jos data on validia (todistusvoimaista), moitteettomasti hankittua, eikä liaa voi ’selittää pois’ ceteris paribus apuoletusten avulla, joudutaan teoriaa korjaamaan.

2. Havaintoihin, ilman tarkkoja ja yksityiskohtaisia taustateorioita, perustuvaan päättelyyn perustuva tiedon hankkiminen.

Esimerkiksi insinööri voi selvittää suunnitelmansa rakenteen kestävyyttä joko teoreettisesti - laatimalla rakenteesta (ja sen ympäristöstä) teoreettisen mallin , ja tarkastelemalla laskemalla eri rakenteiden kestävyyttä kun materiaalien ja rakenteiden lujuudet ja niihin mallin mukaan kohdistuvat voimat tunnetaan - tai empiirisesti rakentamalla järjestelmästä pienoismallin, ja ”simuloimalla” sitten rakenteeseen vaikuttavia voimia (esim. tuulitunnelissa). Tällöinkin tarvitaan teoriaa, mm. siitä minkä tyyppisiä ja miten suuria voimia valmiiseen rakenteeseen tulee kohdistumaan, ja miten esimerkiksi mittakaavaerot vaikuttavat pienoismallin kestävyyteen täysikokoiseen rakenteeseen verrattuna - koko järjestelmää ja toisiinsa monimutkaisesti vuorovaikuttavia voimia ei kuitenkaan tässä tapauksessa tarvitse tuntea yksityiskohtaisesti.