Mitkä ovat kasvatustieteen lähitieteitä?

Kasvatustieteistä voidaan selkeästi erottaa yhteneväisyyksiä muiden tieteenalojen kanssa. Kasvatustiede itsessään on soveltava ihmistiede, jonka kysymyksen asettelu nojaa vahvasti humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden perusteisiin. Helposti erotettavissa olevat lähitieteet filosofia, psykologia, sosiologia ja historia. Tieteenalat eroavat toisistaan tutkimusmetodologiansa ja tutkimusmenetelmiensä sekä teoriaperinteidensä kautta. Myös yliopistojärjestelmä on osaltaan muokannut kasvatustieteen muodostumista professuurien perustamisen myötä.

Kasvatustieteessä lähitieteet ovat tunnistettavissa myös tutkimuksen tason kautta. Kulttuuria, kasnsakuntaa ja yhteiskuntaa tutkivat kasvatushistoria, kasvatusfilosofia ja vertaileva kasvatustiede ovat helposti tunnistettavissa sosiaaliantropologiaan. Sosiologia voidaan suoraan liittää instituutioita ja ryhmiä tutkivaan kasvatussosiologiaan. Ryhmätieteitä ja persoonallisuutta tutkiva kasvatuspsykologia on lähellä sosiaalipsykologiaa ja yksilötasolla tapahtuvaa kehitystä ja kasvua sekä psyykkisiä toimintoja tutkiva didaktiikka yhtyy läheisesti psykologiaan.

Kasvatustieteen erottaa sen lähitieteistä sen kiinnostus erityisesti kasvatusta koskeviin ilmiöihin. Sen tutkimuksen kohteena ovat kasvun, kasvamisen, oppimisen, opettamisen, koulunkäynnin ja koulutuksen ilmiöt.