Miten kasvatustiede jakautuu?

Kasvatustiede jaetaan kolmeen erilliseen osa-alueeseen, jotka ovat yleinen kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka.

Kasvatustiede voidaan jakaa eri osa-alueisiin myös sen tutkimuskohteiden ja lähitieteiden mukaan. Kasvatustieteissä tutkitaan kulttuuria, kansakuntia, yhteiskuntaa, instituutioita, erilaisia ryhmiä, ihmisen persoonallisuutta, yksilön kehitystä ja kasvua sekä ihmisen psyykkisiä toimintoja. Näiden tutkimuskohteiden perusteella kasvatustiede voidaan jakaa edelleen kasvatushistoriaan, kasvatusfilosofiaan, vertailevaan kasvatustieteeseen, kasvatussosiologiaan, kasvatuspsykologiaan ja didaktiikkaan.

Yleinen kasvatustiede kattaa kaikki kasvatustieteiden osa-alueet. Tämän kasvatustieteen alueen ydinalueita ovat kasvatuspsykologinen, kasvatussosiologinen sekä didaktiivinen tutkimus.

Aikuiskasvatustiede keskittyy lähinnä elinikäisen oppimisen tarkasteluun. Se keskittyy aikuisten oppimiseen omaehtoisen aikuiskoulutuksen, työvoimapoliittisen sekä työelämässä tapahtuvan koulutuksen näkökulmista.

Erityspedagogiikassa keskitytään mm. poikeavan käyttäytymisen, syrjäytymisen, vammaisuuden ja erilaisuuden tutkimukseen kasvatustieteen, kasvatussosiologian, kasvatuspsykologian, neurotieteiden, kognitiotieteiden ja sosiaalilääketieteen näkökulmista. Erityispedagogiikan tutkimuskohteita evat erityisesti käyttäytymishäiriöt, oppimisvaikeudet, kuntoutus, aistivammaisuudet ja poikkeuksellinen lahjakkuus sekä muut älylliset poikkeavuudet.