Mitä ovat humanistiset tieteet, mitä ne tutkivat ja missä niitä voi opiskella?

Mitä humanistiset tieteet ovat ja mitä ne tutkivat

Humanististen tieteiden tutkimuksen lähtökohtana on ihminen ja hänen luomansa kulttuuri kaikkine ominaisuuksineen: filosofia eli miten ihminen käsitteellisesti hahmottaa ja selittää maailmansa; kielet, joilla ihmiset kommunikoivat keskenään; kieliin sisältyvä filosofia kulttuureita muokkaavana ja selittävänä tekijänä; taiteiden ja estetiikan tutkimus niistä itsestään käsin ja toisaalta kulttuurin ja sosiaalisen todellisuuden heijastajina.

Missä humanistisia tieteitä tutkitaan ja missä niitä voi opiskella

Humanistinen tiedekunta on kahdeksassa suomalaisessa yliopistossa: Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella, Turussa, Vaasassa, Joensuussa ja Turussa sijaitsevassa ruotsinkielisessä Åbo Akademissa. Kaikkien humanististen tiedekuntien yhteisenä aineryhmänä ovat kielet. Historia on opetus- ja tutkimusaineena Helsingin, Tampereen, Joensuun, Jyväskylän ja Oulun yliopistossa sekä Åbo Akademissa.

Myös viestintätiede kuuluu useimpien humansitisten tiedekuntien ohjelmaan, joko sen nimisenä tai sitten eriytyneemmin osa- alueisiinsa nimettyinä erikoisaloina. Niissä yliopistoissa, joissa on musiikkitieteen, taiteiden tai kulttuurin tutkimusta, niiden kaikkien kotitiedekuntana on yleensä humanistinen tiedekunta.

Helsingin yliopistossa humanistiseen tiedekuntaan kuuluu 18 laitosta, kielten ja niihin liittyvien kulttuurin laitosten lisäksi filosofian laitos, joka jakautuu kahteen oppiaineeseen, teoreettiseen ja ruotsinkieliseen filosofiaan. Käytännöllinen filosofia kuuluu valtiotieteellisen tiedekunnan aineisiin suomenkielisenä. Ruotsinkielisessä filosofia-oppiaineessa ei ole erotettuna teoreettista ja käytännöllistä filosofiaa.

Helsingin yliopiston klassillisen filologian laitoksella oppiaineina ja tutkimuksen kohteina ovat paitsi klassilliset kielet, myös antiikin kulttuuri ja klassillinen arkeologia sekä nykykreikan kieli ja sen kirjallisuus.

Kristiina-instituutissa tehdään naistutkimusta ja opetetaan sitä. Renvall-instituutissa keskitytään lähinnä tutkimukseen, jota voidaan luonnehtia poikkitieteelliseksi kulttuurintutkimukseksi. Kulttuurien tutkimuksen laitoksella on useita oppiaineita, joista yksi antaa myös yliopistollista ammatillista koulutusta: arkeologian oppiaineesta voi valmistua arkeologiksi, jonka perustoimenkuvaa voidaan luonnehtia ammatilliseksi tutkijantyöksi. Kulttuurien tutkimuksen laitoksen oppiaineita ovat myös folkloristiikka, kansantiede, merihistoria ja museologia. Myös uskontotieteen laitos kuuluu Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan.

Humanistiset tiedekunnat saattavat myös kuvastaa alueellista ominaislaatua tutkimus- ja oppiainevalikoimassaan. Teatterikaupungin Tampereen humanistisen tiedekunnan laitoksiin kuuluvat tavanomaisten lisäksi näyttelijäntyön laitos ja puheopin laitos.