Tuottajat tuottavat energiaa fotosynteesin avulla

Tuottajat ovat eliöitä, jotka valmistavat monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä yksinkertaisista epäorgaanisista aineista, joita ne saavat pääasiassa hiilidioksiidistä ja vedestä. Energian siihen ne saavat lähinnä auringosta. Tätä kutsutaan fotosynteesiksi. Järvissä tuottajia ovat pääasiassa levät, mutta kasvit ovat siinä myös tärkeitä.Tuottajat valmistavat ruokaa kaikille muille eliöille. Niiden omasta biomassasta tulee muiden eliöiden ruokaa. Järvissä ei ole elämää ilman tuottajia. Monet tekijät vaikuttavat järvien tuottajiin. Fotosynteesi voi tapahtua ainoastaan oikean auringon värin ja voimakkuuden läsnäollessa. Se tarvitsee myös heikon liuoksen hiilidioksiidia ja oikean lämpötilan. Myös epäorgaanisia hiukkasia kuten fosfaatteja ja yksinkertaisia typpikomponetteja tarvitaan fotosynteesin onnistumiseen.

Lämpökerrostuneisuus

Lämpökerrostuneisuus on tärkeä tekijä lauhkean vyöhykkeen järvissä. Lämpökerrostuneissa järvissä lämpötila muuttuu nopeasti syvyyden kanssa. Keväällä ja syksyllä järvien ylä- ja alaosien vesikerrokset sekoittuvat. Tällä sekoittumisella on vaikutusta tuottajiin, koska silloin esim. mineraaleja nousee järven pohjasta pintavesiin, jossa tuottajat pääasiassa elävät.

Ravintoaineet

Tuottajat tarvitsevat monia ravintoaineita kasvuun ja lisääntymiseen. Ravinteita on eri määriä eri järvissä ja saman järven sisällä määrät voivat erota huomattavasti. Ravinteista hiili, typpi ja fosfori rajoittavat erityisesti tuottajien kasvua. Tuottajat tarvitsevat myös muita ravinteita kuten esim. magnesiumia, rautaa, magnaasia, kaliumia ja sinkkiä.

Valo

Valoenergiaa tarvitaan fotosynteesiin ja valo onkin tärkein energian tuottaja myös makean veden ekosysteemeissä. Tuottajat voivat elää vain sellaisissa järven syvyyksissä, missä on valoa. Myös valon eri värit ja aallonpituudet vaikuttavat tuottajien tehokkuuteen. Valon määrä vesistöissä riippuu monesta tekijästä, mm. vuodenajasta ja järven maantieteellisestä sijainnista. Veden syvyys ja kirkkaus vaikuttavat myös valon läpäisykykyyn.

Lämpötila

Auringon säteily vaikuttaa myös järven lämpötilaan, kuten myös leveysaste sekä korkeus merenpinnasta. Lämpötila vaikuttaa puolestaan eri eliöihin eri tavalla. Tuottajat tarvitsevat tarpeeksi korkean lämpötilan hiilidioksidin diffuusioon. Levät voivat yleensä toimia melko matalissa lämpötiloissa, mutta kasvit tarvitsevat melko korkean lämpötilan kasvuun ja lisääntymiseen.

Hiilidioksidi

Tuottajat tarvitsevat hiilidioksidia fotosynteesiin. Järvissä sitä on saatavilla yleensä rajoitettu määrä. Hiilidioksidi liukenee nopeammin viileisiin vesiin kuin lämpimiin.

pH

Järven pH vaikuttaa myös tuottajien kasvuun, lisääntymiseen ja runsauteen. Eri eliöillä on erilaiset pH:n sietokykyrajat, mutta vain harvat lajit voivat elää erittäin happamissa järvissä. Kun järvi happanee, vesi yleensä kirkastuu, jolloin valoa pääsee syvempiin järven osiin. Ne tuottajat, jotka sietävät happamuutta, voivat elää syvemmällä, mutta yleensä kasvien ja levien tuotto vähenee happamissa järvissä.

Ihminen

Ihminen vaikuttaa järven ympäristöön monin eri tavoin. Järvien happamoituminen on usein ihmisen aiheuttamaa. Ihmiset saastuttuvat järviä toiminnallaan ja osa saasteista on kasveille suoraan myrkyllisiä, kuten metallit ja radioaktiiviset aineet. Monet saasteet ovat myös epäsuorasti haitallisia kasveille, esim. useat synteettiset aineet, joita ei ole esiintynyt aikaisemmin luonnossa. Nämä kaikki vaikuttavat tuottajiin jollakin tasolla. Muita ihmisen aiheuttamia, tuottajiin merkittävästi vaikuttavia seikkoja ovat maanviljelys ja metsänhoito sekä kalatalous.