Markkinointi on työtä minulta Sinulle

Markkinoinnin oppikirjat käyttävät usein Shannon-Weawerin mallia kuvatessaan mainostamista viestinnällisenä prosessina. Prosessiin kuuluvat lähettäjä, sanoma ja vastaanottaja sekä erilaiset häriönlähteet, joiden vuoksi viesti heikentyy tai ei mene perille.

Viestintä välittää merkityksiä

Viestintä on alettu ymmärtää laajemin kuin pelkkänä mekaanisena sanomien välittämisenä. Prosessimalleja täydennnetään merkitysmalleilla. Merkitysmalli nimensä mukaisesti kuvaa viestintäprosessiin liityvän toimijan kuten sanoman lähettäjän tai vastaanottajan itse sanomaan kohdistamia merkityksiä. Mainos on sanoma, jonka vastaanottajan tulisi saada viestin sisältämän ostokehotuksen tai myyntilupauksen avulla itselleen merkityksellinen kokemus.

Kenelle aiotaan viestiä?

Kohderyhmän määrittely on siksi ensiarvoisen tärkeää. Samaan ryhmään kuuluvien oletetaan muodostavan joukon suhteellisen homogeenisesti toimivia ja ajattelevia ihmisyksilöitä ja mainoksen merkityksellinen viesti kohdennetaan siksi heille eikä esimerkiksi koko suurelle yleisölle. Kohderyhmä ”valitsee” mediassa esitetystä mainonnasta itseään koskevat mainokset.

Markkinointi onkin pitkälti nimenomaan markkinointiviestintää: sanomien lähettämistä ja vastaanottamista sekä niihin liittyvien merkitysten suunnittelua ja tulkitsemista.