Mitä on johtamisviestintä ja viestinnän johtaminen?

Organisaatioiden viestinnästä ja johtamisesta puhuttaessa samassa yhteydessä on erotettava toisistaan käsitteet viestinnän johtaminen ja johtamisviestintä , vaikka ne kietoutuvatkin tiiviisti yhteen. Viestinnän johtaminen on sitä, kun viestintäyksikkö pitää esillä liiketoimintastrategiaa, tarkastelee viestinnän voimavaroja sekä tukee arkisella tasolla yhteisön tavoitteiden saavuttamista. Kun puolestaan johtamisviestintä on strategista johtamistyötä, voimavarojen suuntaamista sekä arkista tekemistä ja vaikuttamista tavoitteiden suuntaan.Organisaation johtamisviestintä on tärkeää, jotta organisaatio voisi ylipäätään toimia. Jos johto ei viesti, eivät viestinnän johtajatkaan tiedä, mitä viestiä. Organisaation johto on se, joka hahmottelee ja päättää yhteisön päämäärät ja tavoitteet. Se kertoo, mihin koko henkilöstön on pyrittävä. Johtamisviestinnän tehtävänä on hahmottaa visio, liikeidea, missio ja liiketoimintastrategia. Viestinnän johtajat huolehtivat sen sijaan siitä, että ne ovat esillä ja kaikkien tiedossa, mutta he eivät laadi niitä.

Viestinnän tasot

Jotta organisaation jäsenet saavuttaisivat riittävän tiedon siitä, mihin pyrkiä, on viestinnän johtamisessa tarkasteltava viestintää kokonaisuutena ja toimittava kolmella eri tasolla: strategisella , taktisella sekä operatiivisella tasolla. Viestinnän johtamisen strategisella tasolla määritellään viestinnän peruslinjat kaikelle viestinnälle, jotta johdon laatimat päämäärät välittyisivät kaikille organisaation jäsenille. Samalla luodaan tavoiteprofiili eli kuva siitä, millaiselta ulospäin halutaan näyttää. Taktisella viestinnän tasolla puolestaan rakennetaan viestintäjärjestelmää, jolloin suunnitellaan resurssien sitomista muun muassa määrittelemällä viestinnän tehtävät ja lajit. Operatiivinen taso viestinnässä tarkoittaa itse käytännön toimintaa, johon kuuluu vuosisuunnitelmat, budjetit, projektit ja kampanjat sekä arkiviestintä.Toisin sanoen viestinnän johtamisen tai viestintäjohtajan tehtäviin kuuluvat vastaaminen informoinnista ja profiloinnista, oman vastuualueen koordinoiminen markkinointiviestintään, perehdyttämisviestintään ja tietohallintoon yhdessä näiden osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa sekä oleminen viestinnän asiantuntijana ja konsulttina esimies- ja verkostoviestinnässä.