Mihin valtakunnallisella suunnittelulla pyritään?

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen toteutuminen kuntien ja maakuntien kaavoituksessa. Ne selkeyttävät viranomaisten toimintaa ja auttavat näitä entistä paremmin toteuttamaan elinympäristön kestävään kehitykseen vaikuttavia seikkoja. Ohjeet suuntaavat kaavoitusta jo ennakolta ja edistävät siten kaavoitusten yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta. Suomessa noudatettavat kansainväliset sopimukset on sisällytetty maankäyttötavoitteiden ohjeistukseen.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen ryhmään. Helsingin alueelle on kokonaan oma ryhmänsä. Muut ryhmät jakaantuvat koskemaan aluerakennetta, elinympäristön laatua ja eheytyvää yhteiskuntarakennetta, virkistyskäyttöä ja luonnonvaroja, energiahuoltoa ja toimivia yhteysverkostoja sekä luonto- ja kulttuuriympäristön erityisiä aluekokonaisuuksia.

Valtioneuvoston asettamat tavoitteet on jaoteltu yleistavoitteisiin ja erityistavoitteisiin. Maankäyttölailla turvataan se, että asetetut tavoitteet otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä. Ne ohjaavat kunnissa ja maakunnissa tapahtuvaa kaavoitusta, alustavaa suunnittelutyötä sekä viranomaisten toimintaa.