Miten yleiskaavoitus laaditaan?

Yleiskaavaa käytetään kunnan maankäytön suunnitteluun. Se on nimensä mukaisesti yleispiirteinen, eikä se aseta rakentamiselle niin tarkkoja rajoja kuin asemakaava.

Yleiskaavalla pyritään järjestämään asutus siten, että palvelut, liikenneyhteydet ja virkistysalueet sijoittuvat kunnan alueella järkevällä tavalla toisiinsa nähden. Kaava laaditaan kartalle, johon merkitään kaavamääräysten lisäksi selostus kaavan tavoitteista ja tulkintatavoista.

Vierekkäiset kunnat voivat jossain tapauksissa laatia yhteisen yleiskaavan. Toisinaan taas yleiskaava voi koskettaa vain osaa kunnasta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kunta laatii yleiskaavan. Kunnan- tai kaupunginvaltuustu hyväksyy kaavan, jonka jälkeen ympäristöministeriö vahvistaa sen ja antaa sille lainvoiman.

Yleiskaavalla pyritään turvaamaan asumiseen liittyvät perustarpeet, kuten palveluiden saatavuus, energia- ja jätehuolto sekä veden saanti. Alueen taloudellinen ja ekologinen kestävyys pyritään turvaamaan terveellisen ja tasapainoisen elinnympäristön luomiseksi.