Miten asemakaava laaditaan?

Asemakaava määrittelee tietyn rajatun alueen tulevat käyttömahdollisuudet. Tontille ei voi rakentaa mitään vastoin asemakaavan asettamia rajoja. Rakennuksille määritellään asemakaavassa niiden sijainti, koko sekä käyttötarkoitus. Näin ollen asemakaavalla voidaan halutessa turvata esimerkiksi se, ettei keskelle kaupunkia voi rakentaa haisevaa tehdasta.

Asuntoalueet ovat monesti yhdenmukaisen asemakaavan alaisia. Tarpeen vaatiessa asemakaava voidaan asettaa koskemaan vain yhtä ainoaa tonttia, mikäli tähän on jokin erityinen peruste. Kunta laatii asemakaavan. Se laaditaan kartalle, johon kuuluu kaavamerkintöjen lisäksi selostus kaavan laatimisen periaatteista ja sen oleellisista ominaisuuksista.

Lain mukaan asemakaava on laadittava siten, että se luo pohjan terveelliselle ja turvalliselle asuinympäristölle. Palveluiden saatavuus ja liikennejärjestelyjen toimivuus ovat oleellisen tärkeitä elementtejä kaavoja tehtäessä. Toimivuuden lisäksi virkistysalueilla ja luonnonsuojeluun liittyvillä näkökohdilla on myös vahva painoarvo.