Iän sosiologia

Mitä iän sosiologia on?

Iän sosiologia suuntaa tutkimuksen ikään, iän merkityksiin ja ikä- tai elämänkausiin. Sosiologiassa eri elämänkausien tutkimus on pitkälti eriytynyt ja usein puhutaankin erillään muun muassa nuorisotutkimuksesta ja esimerkiksi sosiaaligerontologiasta. Käsite iän sosiologia esiintyy usein rinnan ikäkausitutkimuksen ja elämänkausitutkimuksen kanssa.

Ikä- ja elämänkausitutkimus pitää sisällään ihmisen eri elämänvaiheiden kulttuuristen ja yhteiskunnallisten merkitysten tutkimisen. Näin se rikastuttaa muun muassa psykologista ja lääketieteellistä näkökulmaa ikään ja vanhenemiseen.

Keskeiset käsitteet

Iän sosiologia operoi ikää jäsentävillä käsitteillä. Iän sosiologian tärkeä tehtävä onkin pyrkiä ymmärtämään elämän eri vaiheiden sosiaalinen muotoutuminen ja merkitykset. Iän sosiologiassa puhutaan elämänvaiheista ja ikävaiheista. Näistä viimeksi mainittu jaottelee ihmisen elämää tiettyjen kronologiseen ikään perustuvien ryhmien perusteella. Elämänvaihe jaottelee ihmiselämää puolestaan tiettyjen sosiaalisesti ja kulttuurisesti merkityksellisten ”elämän etappien” mukaan. Elämän eri vaiheita tarkastellaan elämänkulun tai -kaaren käsitteillä. Iän sosiologia ei ole niinkään kiinnostunut kronologisesta iästä vaan sille kulttuurissa annetuista merkityksistä ja odotuksista. Tätä kutsutaan sosiaaliseksi iäksi.

Iän sosiologian osa-alueita

Iän sosiologia jakaantuu erityisesti elämänvaiheiden mukaisesti lapsuudentutkimiseen, nuorisotutkimukseen, aikuisuuden tutkimiseen ja vanhuuden sosiologiaan. Vanhuuden sosiologiasta puhutaan sosiaaligerontologiana (gerontologia = vanhuuden tai vanhenemisen tutkimus). Lisäksi iän sosiologiana voidaan pitää väestön ikärakennetta tarkastelevia tutkimuksia. Iän sosiologia tarjoaa monenlaisia näkökulmia ikään, ikääntymiseen ja iän kokemiseen eri näkökulmista huomioiden muun muassa alueellisuuden ja sukupuolen.