Lev Vygotsky

Mitä ovat Lev Vygotskyn teoriat?

Lev Vygotsky oli Piagetin ohella 1900-luvun yksi keskeisimmistä vaikuttajista kasvatustieteen osalta. Vygotsky keskittyi tutkimuksessaan siihen, miten kulttuuri, sosiaalinen vuorovaikutus ja kieli vaikuttavat ihmisen oppimiseen. Oppiminen oli hänen mukaansa kulttuurissa muodostuneiden tietojen, taitojen ja ajattelutapojen omaksumista, jotka vaikuttivat yksilöön vuorovaikutuksen ja kulttuuritoimintoihin osallistumisen sekä kulttuuriperinteen tapojen avulla.

Kielen merkitys oli Vygotskyn mukaan merkittävässä asemassa niin sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kuin henkisten toimintojen sekä ongelmanratkaisutaidon näkökulmasta. Hänen mukaansa psykologista kehitystä ei voida ymmärtää, jos yksilön kehitys- ja kasvuympäristön sosiaalisten suhteiden systeemiä ei ymmärretä.

Vygotsky korosti teoreettisessa ajattelussaan myös lähikehitysvyöhykettä, jolla viitataan siihen, että yksilö ei välttämättä kykene itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia, mutta aikuisen tai enemmän tietoja omaavan kumppanin avustuksella hän pystyy siihen.

Vygotsky oli myös sosio-lingvistisen ja kehityspsykologisen ajattelunsa ansiosta yksi sosiokulttuurisen teorian alkuunpanija. Tämän teorian mukaan oppiminen on kulttuurisesti muotoutuneiden ajattelutapojen välittymistä, jossa lapsen ja aikuisen tai oppijan ja opettajan keskeinen vuorovaikutus on erittäin tärkeää.