Mitä on sosiologia?

Mitä tutkii sosiologia?

Sosiologia on tiede, joka tutkii yhteiskuntaa, eli laajasti ottaen sen tutkimuskohteena on koko ihmisten välinen vuorovaikutus. Sosiologia on keskittynyt modernin yhteiskunnan tutkimiseen, eli viimeisen 200 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Vaikka sosiologia tutkii niinkin laajoja asioita kuin esimerkiksi yhteiskunnan rakennemuutosta, se on kiinnostunut myös ihmisten pienemmistä ja intiimimmeistäkin ilmiöistä, kuten perheestä.

Sosiologia on yksi perusyhteiskuntatieteistä, joita ovat myös kansantaloustiede ja valtiotiede. Muita läheisiä tieteenaloja ovat psykologia, sosiaalipsykologia ja antropologia. Antropologia on kiinnostunut kulttuurista, mutta sen tutkimuskohteena ovat vieraat, eli ei-eurooppalaiset kulttuurit. Antropologia on jakaantunut kahteen haaraan, joista sosiaaliantropologia on lähellä sosiologiaa tutkimuskysymystensä ja -kohteidensa osalta.

Sosiologian yksi keskeinen lähtökohta on kriittinen suhtautuminen asioihin. Arkipäivän tilanteita pyritään tarkastelemaan sosiologian alalla kyseenalaistaen. Sosiologia noudattaa tieteen yleisiä sääntöjä, eli sen pyrkimys on tehdä objektiivista, hyvin perusteltua tutkimusta. Sosiologia erottaa arkijärjen, siis arkiset tavat tarkastella maailmaa, omasta näkökulmastaan, joka pyrkii tulkitsemaan ja käsitteellistämään asioita laajemmin. Sosiologialla on muista tieteistä eroava suhde tutkimuskohteeseensa, sillä se on osa sitä yhteiskuntaa, jota se tutkii.

Sosiologia on tieteenä kehittynyt varsin myöhään, vasta 1800-luvun loppupuolella yhdessä modernin yhteiskunnan syntymisen myötä. Sen klassikkoajattelijoina pidetään Emile Durkheimia (1858-1917), Max Weberiä (1864-1920) ja Karl Marxia (1818-1883). Emile Durkheimia on kutsuttu sosiologian ”isäksi”, koska hän vakiinnutti sosiologian akateemiseksi aineeksi. Weberiä pidetään Durkheimin ohella sosiologian suurmiehenä. Hän tutki mm. uskontoa, taloutta ja yhteiskuntaelämää. Marx on tuttu lähinnä taloustieteestä, ja marxilaiset ajattelusuunnat ovat edelleen käytössä monilla tieteen kentillä.

Sosiologiassa yhteiskunnan muutosta pidetään välttämättömänä. Viime vuosina sosiologian tutkimuskohteita ovat olleet yhteiskunnan ongelmat, kuten kansallisvaltio, työelämä, työttömyys, sosiaaliset luokat ja ryhmät sekä erilaiset sosiaaliset ongelmat, kuten alkoholismi. Sosiologian alaan kuuluvat myös laajemmat, globaalit kysymykset, esimerkiksi globalisaatio ja globalismi, kapitalismi ja uusliberalismi.