Konstruktiivisen koulutusprosessin piirteitä

Mitkä ovat konstruktiivisen koulutusprosessin piirteet?

Opetussuunnitelmaan kirjataan vain keskeiset tavoitteet ja ideat, jotka mahdollistavat koulutusvaiheen kokonaisosaamisen. Hyvän osaamisen kriteerit eksplikoidaan, määritellään. Oppiminen on oppijan oma aktiivinen tiedon konstruointiprosessi. Oppija valikoi ja tulkitsee informaatiota aikaisemmin oppimansa ja odotustensa pohjalta lähtien. Ymmärtäminen ja ajattelu ovat aina keskeisiä oppimisessa. Tavoitteena on, että oppijalle syntyy omiksi ja tärkeiksi koettuja ongelmia, jotka ovat koulutuksen kannalta relevantteja. Oppiminen on aina tilannesidonnaista. Ihminen oppii jatkuvasti, myös koulutustilanteiden ulkopuolella.

Hyvän opettajuuden edellytys on taito luoda oppimisympäristöjä, jotka herättävät oppijassa kysymyksiä ja auttavat häntä konstruoimaan vastauksia ymmärtäen, mihin ollaan pyrkimässä. Oleellista opettajan toiminnassa on siis yhtäältä opiskeltavan asian kannalta tärkeiden kysymysten virittäminen, toisaalta opiskelijoiden ajattelu- ja ymmärtämisvalmiuksien harjaannuttaminen antamalla heille mahdollisimman monipuoliset mahdollisuudet saada palautetta omista toimintaprosesseistaan. Koulutuksen keskiöön nousee näin ollen oppimaan oppimisen valmiuksien oppiminen.Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä opiskelijan aktiivinen rooli omantieto- ja taitorakenteensa jäsentäjänä, tiedonhankkijana, käsittelijänäja arvioijana korostuu. Opettajan rooleina ovat ohjaajan, tukijan ja tiedon jäsentäjän roolit. Opettaja luo mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen jakeskinäiseen vuorovaikutukseen. Hänen tehtävänään on myös rakentaaoppimistilanteet ja -ympäristöt sellaisiksi, että ne kasvattavat ja tukevatopiskelijan itseohjautuvuutta ja elinikäistä oppimista. Opettajalla on pedagoginen vapaus päättää käyttämistään opetusmenetelmistä ja opiskelijoilta vaatimistaan suorituksista.