Terveyssosiologia

Mitä terveyssosiologia tutkii?

Terveyssosiologia on sosiologisen tutkimuksen erityisala ja sovellus, joka keskittyy terveyden yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ulottuvuuksien tutkimiseen. Terveyssosiologia tarkastelee terveyttä erilaisista näkökulmista. Ensinnäkin tutkimuksessa tarkastellaan mitä terveys on ja millaisia merkityksiä terveydelle ja siihen liittyen sairaudelle, kivulle ja kärsimykselle annetaan. Toiseksi tutkimuksissa tarkastellaan sosiaalisen toiminnan ja terveyden vuorovaikutusta sekä kolmantena terveyteen liittyviä yhteiskunnallisia instituutioita.

Suomeen terveyssosiologia on rantautunut 1960-luvulla lääke- ja terveystieteellisen tutkimuksen kulttuuriseksi ja yhteiskunnalliseksi näkökulmaksi. Tämän jälkeen näkökulmat ovat laajentuneet ja kiinnostus alaa kohtaan kasvanut. Terveyssosiologian kanssa samansuuntaista tutkimusta tehdään kansanterveystieteen, terveyden antropologian ja muun muassa epidemiologian puitteissa.

Terveyssosiologian näkökulmia

Terveyssosiologia on lähtökohdiltaan sosiologista tutkimusta ja juuri sosiologiasta ammennetaan teoreettista pohjaa tutkimustyölle. Terveyssosiologia on kyennyt tarkastelemaan terveyden ja sairauden teemoja paitsi yhteiskunnallisesta niin myös yksilöllisestä näkökulmasta. Terveyssosiologiaan keskeisimmin vaikuttaneita teoreettisia lähtökohtia ovat Talcot Parsonin rakennefunktionalismi, sosiaalisen interaktion teoriat sekä fenomenologia. Näistä ensin mainitut jäsentävät erityisesti terveyden ja sairauden instituutioita ja rakenteellista taustaa. Fenomenologia lähestyy sairauden ja terveyden kysymyksiä yksilöllisestä ja kokemuksellisesta näkökulmasta.

Terveyssosiologian rikas teoriapohja on mahdollistanut myös terveyden kriittisen tarkastelun. Tällöin on keskitytty siihen kuinka sairauden määritelmät ovat luonteeltaan valtakysymyksiä ja kuinka määritelmät muuttuvat historiallisesti. Postmoderni terveyssosiologia kritisoi muun muassa lääketieteellistä objektivoimista ja medikalisaatiota.

Terveyssosiologia ja yhteiskunta

Terveyssosiologian yhteiskunnalliset sovellukset painottuvat terveyspalvelujen ja kansanterveyden tarkastelemiseen. Terveyssosiologian avulla on voitu hahmottaa terveyspalvelujen suuntaviivoja ja sosiaalipoliittisia kehitystarpeita. Sosiologinen katse voidaan luoda myös ihmisten sosiaalisen toiminnan ja terveyden suhteisiin. Terveyssosiologia on ihmisläheinen näkökulma terveyteen ja siksi se on lähellä muun muassa sosiaali- ja terveystieteitä.