Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle

Mitä on kielen ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle?

Jokapäiväisessä elämässä asiat ilmaistaan kielellisinä vertauksina ja kielikuvina. Samoin vuorovaikutus on hyvin keskeisessä asemassa, kun tarkastellaan oppimista. Yhteisössä on olemassa tiettyjä vuorovaikutussääntöjä, joita oppijan on osattava noudattaa, kuten puheenvuoron ottaminen ja asioiden sekä esineiden nimeäminen.

Kielellä on monta erilaista tehtävää. Kielen tehtävät voidaan määritellä semioottiseksi, retoriseksi ja osoittavaksi tehtäväksi. Kielen avulla voidaan assimiloida tietoa ja samalla se toimii linkkinä yksilön ja ympäristön välillä. Kielen avulla voidaan myös välittää tietoa sellaisista asioista, joita ei fyysisesti voida nähdä. Mitä paremmin yksilö osaa kieltä, sitä paremmin hän pystyy oppimaan asioita ja pystyy osallistumaan opetukselliseen vuorovaikutukseen, joka synnyttää uutta tietoa ja uusia valmiuksia. Kielellä on siis keskeinen osa oppimisessa.

Kieli on viestinnän väline. Sen avulla voidaan käydä vuorovaikutusta sekä yhteiskunnallisella, että yksilöllisellä tasola. Kieli auttaa yksilöä soputumaan omaan sosiologiseen ympäristöönsä. Oppimisen sanotaan usein tapahtuvan sosiaalisiin toimintoihin osallistumisen kautta ja siksi on tärkeää, että yksilö oppii ymmärtämään viestejä ja osallistumaan sosiaaliseen kanssa käymiseen kielen tarjoamia keinoja hyväksikäyttäen.