Michel Maffesoli

Kuka oli Michel Maffesoli?

Michel Maffesoli (s. 1944) on yksi keskeisistä modernia massayhteiskuntaa teoretisoinneista ranskalaisista nykysosiologeista. Maffesoli on jatkanut durkheimilaista yhteisöllisyyden tutkimuksen perinnettä ja on siksi ollut mielenkiintoa herättänyt teoreetikko postmodernin kulttuurintutkijoiden, sosiologien ja kulttuuriantropologien keskuudessa. Maffesoli on professori Ranskassa Sorbonnen yliopistossa.

Maffesolin kiinnostuksen kohteet

Maffesolin teoretisointi ja kulttuurin analysointi kohdistuu postmoderniin massayhteiskuntaan. Ranskalaisia sosiologeja on kiinnostanut 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä kulttuurin muutos kohti nautintoja ja elämyksellisyyttä. Maffesoli keskittyi tuotannossaan selittämään ja ymmärtämään postmodernin massayhteiskunnan luonnetta, kulutusta ja hedonismia.

Dionyysinen kulttuuri ja maailman mieli

Maffesoli hahmotteli yhteiskunnan muutosta teoksessaan L’Ombre de Dionysos, contribution à une sociologie de l’orgie (1982, englanniksi The Shadow of Dionysos). Hän nimesi uuden yhteiskuntajärjestyksen dionyysiseksi. Dionyysistä aikaa hän kuvaa edelleen orgioiden ajaksi. Tällä hän viittaa siihen, että yksilöllistyminen, joka aiemmin oli usein tuomittu postmodernin ajan kielteiseksi ominaisuudeksi, ei olekaan itseensä käpertymistä. Maffesoli näkee kulutuksessa, ruumiillisuudessa ja nautinnossa pyrkimyksen kollektiiviseen kokemukseen. Maffesoli haastaa ajattelussaan päätelmät, joita yksilöllisyydestä on tehty ja väittää yksilöllisiltä vaikuttavien tapojen itseasiassa heijastavan yhteisöllisyyttä. Sama teema jatkuu teoksessa La Contemplation du monde (1993, suomennettu Maailman Mieli).

Uusheimot

Teoksessaan Le Temps des tribus, le déclin de l´individualisme dans la société de masse (1988, englanniksi The Time of the Tribes) Maffesoli jatkaa puheenvuoroaan postmodernista yksilöitymisestä ja yhteisöllisyyden muutoksesta. Uusheimo on yksi Maffesolin lainatuimmista käsitteistä. Uusheimolla Maffesoli konkretisoi ajatustaan uudenlaisesta yhteisöllisyydestä ja tyylistä yhteisöllisyyden perustana. Uusheimot ovat vapaiden yksilöiden jakamia kollektiiveja. Uusyhteisöllisyyttä määrittää se, että yhteisö ei sido yksilöä, vaan yksilö on vapaa valitsemaan ja vaihtamaan yhteisöllisiä siteitään jatkuvasti. Maffesolin ansiona pidetään useimmin hänen hersyvän kielensä ja rivon ilmaisunsa alta paljastuvaa yleisteoreettista ajatusta yhteisöllisyyden säilymisestä myös individualistisessa maailmassa. Maffesoli lukeutuu keskeisiin postmodernin teoreetikkoihin muun muassa Zygmunt Baumanin ja Francoise Lyotardin kanssa.