Mitä on uusklassisimi?

Uusklassismi syntyi 1700-luvun puolivälissä ja levisi vuosisadan loppuun mennessä yli Euroopan taidemaailman. Perusnäkemyksenä taidesuunnassa oli vastustaa rokokoota, joka esiintyi samoihin aikoihin Ranskassa, Saksassa ja Englannissa. Nimensä mukaisesti suunnassa on kyse antiikin arkkitehtuurin ja veistotaiteen ihailusta, mutta nyt suhtautuminen antiikin perinnön elvyttämiseen sai myös uusia sävyjä.

Uusklassismi sai alkunsa yhteiskuntaan liittyvien kriittisten ajatusten myötä. Valistuksen ajan painottama loogisuus, selkeys ja moraalinen asenne vaikuttivat taiteen piirissä mm. ranskalaisen J.-J. Rousseaun vaatimuksesta. Hän julisti luonnollisten tunteiden tuomisesta taiteeseen ja sanoi sillä olevan kasvattavaa vaikutusta yleisöön ja koko yhteiskuntaan. Ihailua sai myös Ludwig XIV :n ajan suuruus, mikä nostatti nostalgisia ajatuksia. Taiteessa kaivattiin uusia ajatuksia ja oikean tyylin syntymistä.

Uusklassismiin kuulunut antiikin ihannointi vahvistui Herculaneumissa ja Pompeijissa tehtyjen arkeologisten löytöjen myötä. Löydöksistä tehdyt kuvitetut kirjat edistivät liikkeen syntyä ja saivat alulle antiikin taiteen uudelleenarviointia. Ajatuksia esiintyi antiikin taiteen perinnön elvyttämisen puolestakin.

Saksalainen J. J. Winckelmann oli antiikin elvyttämisen kannalla ja irtaantui joidenkin antiikin tutkijoiden orjallisesta tavasta jäljitellä antiikin taidetta. Winckelmann sitä vastoin koki antiikin taiteen elävänä ja ikuisesti ajankohtaisena, jonka kautta hänelle välittyi kreikkalaisen hengen esteettinen olemus, vapaus ja kiintymys kauneuteen ja totuuteen. Hänelle ainoa oikeutettu tapa antiikin taiteen jäljittelyyn oli omaksua sen ilmaisemat esteettiset ja moraaliset arvot, jotka Winckelmannille olivat ennen kaikkea jalo yksinkertaisuus ja tyyni suuruus.

Winckelmannin mielipiteillä ja ajatuksilla oli suuri vaikutus 1700-luvun koko esteettiselle taideteorialle. Hänen tapansa yhdistää valituksen arvot antiikin kreikkalaiseen taiteeseen asetti useat teokset uuteen valoon ja siten jäljittelyn kohteeksi. Taiteessa tavoiteltiin nyt muodon sijaan henkistä sisältöä, jonka katsottiin sekä ilmaisevan totuutta ja kauneutta että vaikuttavan yhteiskunnan moraaliarvoihin ylipäätään.

Winckelmann sai arvostusta erityisesti Roomassa, jossa hän asui uusklassismin syntyaikoihin. Roomalaisella taide-elämällä oli muutoinkin vahva vaikutus taidesuunnan kannatukseen. Rafael Mengsin ateljeesta tuli kansainvälinen taidevaikuttajien kohtauspaikka, jossa kokoontuivat mm. James Barry, Gavin Hamilton, Angelica Kauffmann. Mengsin metodi oli saanut vaikutteita Rafaelin, Correggion ja Tizzianin taiteesta kuten myös Belvederen Apollosta , Medicien Venuksesta sekä Laokoon- teoksesta.

Arkkitehtuurissa uusklassistinen suunta vaikutti erityisesti barokin aikaisiin tilasommitteluratkaisuihin. Nyt alettiin yhdistää voimakkaasti kontrastoivia osia ja linjauksissa suosittiin selkeyttä ja katkeamattomuutta.

Ruotsissa ja Suomessa uusklassismi esiintyi kustavilaisena tyylinä.