Pihamaa

Mitä säädöksiä tulee ottaa huomioon pihamaan suhteen?

Rakennuspaikka tulee salaojittaa ohjeistuksen mukaan. Pintavesiä ei saa missään tapauksessa johtaa jätevesiviemäriin. Sade- ja sulamisvesien virtaa pitää ohjata niin, ettei vesi pääse valumaan rakenteiden alle.

Mikäli on syytä epäillä rakennuspaikan maaperän olevan pilaantunut, ei rakentamaan saa ryhtyä ennen kuin maa on tutkittu ja puhdistettu asianmukaiseen kuntoon. Jos maaperän pilaantuminen tulee ilmi rakennustöiden ollessa jo käynnissä, pitää asiasta välittömästi ilmoittaa ympäristöviranomaisille. Nämä tutkivat asian ja antavat ohjeet tarvittavista toimenpiteistä.

Meluntorjunta on suoritettava siten, että ohjeistuksen mukaiset meluarvot eivät ylity. Tontille voi rakentaa yhden kadulle johtavan ajoneuvoliittymän. Jos asukas haluaa tehdä useamman liikenneväylän, hänen on anottava siihen erityislupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Yleisille teille rakennettavista liittymistä vastaa puolestaan tielaitos.