Eri tyyppiset työt

Mitkä lait koskevat eri tyyppisiä töitä?

Lisätyö, ylityö, hätätyö, vuorotyö, yötyö ja sunnuntaityö

Säännöllinen työaika voi työaikalain mukaan määräytyä monella tavalla. Lain 6 §:ssä olevan yleissäännöksen mukainen säännöllinen työaika määräytyy sekä vuorokautisena, että viikottaisena säännöllisenä työaikana ollen 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Tästä voidaan poiketa mm. työehtosopimuksella. Työntekijän on hyvä perehtyä seuraaviin työaikakäsitteisiin.

Lisätyötä on työ, jota tehdään työnantajan aloitteesta ja sovitun työajan lisäksi, mutta siten että työaika ei ylitä säännöllistä työaikaa. Esimerkiksi osa-aikatyössä oleva voi suostua tekemään lisätyötä. Sitä voidaan teettää vain työntekijän suostumuksella, jollei siitä ole sovittu työsopimuksessa.

Julkisen yhteisön virkamies tai viranhaltija ei kaikissa tilanteissa voi kieltäytyä lisätyöstä. Lisätyöstä on maksettava vähintään sovitulta työajalta maksettavaa palkkaa vastaava korvaus tai se voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän säännöllisenä työaikana. Lisätyötä voidaan teettää enintään 80 tuntia kalenterivuodessa.

Ylityötä tehdään työnantajan aloitteesta lain määräämän tai sovitun säännöllisen työajan ulkopuolella. Siihen tarvitaan työntekijän kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyehköä ajanjaksoa varten annettu suostumus. Julkisen yhteisön virkamies tai viranhaltija saattaa olla velvollinen tekemään ylityötä. Ylityö voi olla vuorokautista tai viikottaista. Liukuvan työajan puitteissa tehty työ ei ole ylityötä. Ylityötä saadaan teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden aikana ja enintään 250 tuntia kalenterivuodessa. Ylityöstä tulee maksaa korotettua palkkaa tai se voidaan vaihtaa osaksi tai kokonaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana.

Hätätyötä työntekijä on velvollinen tekemään, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut työnantajan toimintaan keskeytyksen tai johtaa hengen, terveyden tai oamisuuden vaarantumiseen, kuitenkin enintään kahden viikon ajan. Siitä on maksettava ylityökorvaus ja mahdollinen sunnuntaityökorvaus. Hätätyöstä tulee ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle.

Vuorotyössä työvuorot vaihtuvat säännöllisesti ja muuttuvat ennakolta sovituin ajanjaksoin. Vaihtuvat vuorot saavat mennä korkeintaan yhden tunnin päällekkäin tai niiden väliin saa jäädä korkeintaan yksi tunti. Vuorotyöhön voidaan tehdä poikkeusia työsuojelupiirin poikkeusluvalla tai työehtosopimuksella.

Yötyötä on työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana. Työsuojeluviranomainen voi pyytää säännöllisesti teetetystä yötyöstä ilmoituksen. Yötyötä saa teettää vain tietyissä tilanteissa, joihin kuuluu esimerkiksi vuorotyö, leipomotyö ja muut työn luonteen vaatimat tilanteet.

Sunnuntaina työnantaja saa teettää työtä vain, jos työn laatu niin vaatii, siitä on sovittu tai työntekijä siihen suostuu. Sunnuntaityöstä tulee maksaa 100 prosentilla korotettu palkka sekä lisäksi mahdollinen lisä-, yli- tai hätätyökorvaus, joka lasketaan korottamattomasta palkasta.