Työoikeus: Työntekijän velvollisuudet

Mitä velvollisuuksia laki asettaa työntekijälle?

Työlainsäädännössä on työntekijälle määrätty tietyt velvollisuudet. Näitä velvollisuuksia ovat:

1. Työntekovelvollisuus

  • työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamiseksi

2. Lojaliteettivelvollisuus tai uskollisuusvelvoite

  • työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa

3. Työturvallisuusvelvoite

  • työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta, sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta

4 . Kilpailevan toiminnan kielto

(TSL 3:3 §)
  • työntekijällä ei työsuhteen aikana ole oikeutta tehdä toiselle kilpailevaa työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa hyvän tavan vastaisena kilpailutekona

5. Liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisemiskielto

  • työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, kielto jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen.