Työsopimus: Koeaika

Mikä on koeaika?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työsuhteen alussa on koeaika. Koeajan aikana molemmat osapuolet voivat arvioida työsopimuksen toimivuutta. Samalla selviää sekä työnantajan että työntekijän sopivuus ja soveltuvuus puolin ja toisin. Koeaikana harkitaan, vastaako työsopimus etukäteisodotuksia ja edellytyksiä. Koeaika voi työsopimuslain mukaan olla enintään neljän kuukauden pituinen. Jos työnantaja järjestää työntekijälle koulutuksen, joka kestää yhdenjaksoisesti yli neljä kuukautta, koeaika voi kestää enintään kuusi kuukautta. Koulutuksen tulee liittyä kyseiseen työhön. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa, koeaika saa olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

Koeaika ei liity automaattisesti uuteen työsuhteeseen, vaan siitä on aina sovittava, yleensä nimenomaisesti ja työnantajan sekä työntekijän välillä. Koeaika kuuluu yleensä työsuhteen alkuun, mutta se on mahdollinen myös työtehtävien muuttuessa. Työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa voi olla määräys koeaikaehdosta. Silloin työnantajan on ilmoitettava siitä nimenomaisesti työntekijälle työsuhdetta solmittaessa. Näyttövelvollisuus siitä, että koeajasta on sovittu, on sillä joka vetoaa koeaikaa koskevaan sopimusehtoon. Koeaikana työsuhteen purkukynnys on normaalia alhaisempi. Koeaikana kumpi tahansa sopimusosapuoli voi purkaa sopimuksen irtisanomis- tai purkusäännöksiä noudattamatta. Se ei saa kuitenkaan tapahtua työntekijää syrjivästi tai muutoin epäasiallisin perustein. Tämä koskee sekä työnantajaa että työntekijää. Epäasialliseksi on katsottu mm. työntekijän siirtyminen toisen palvelukseen vain paremman vastikkeen vuoksi. Työnantaja on oikeutettu koeaikapurkuun, jos työntekijä osoittautuu terveydentilansa vuoksi työhön sopimattomaksi, mutta aiheettomia epäilyjä työntekijän terveydentilasta pidetään epäasiallisina.

Vastapuolelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen koeaikapurun suorittamista. Työntekijällä on oikeus saada viivytyksettä ilmoitus purkusyistä ja työsuhteen päättymispäivästä. Jos koeaikapurku on tehty lainvastaisesti, enimmäiskorvaus on 24 kuukauden palkan suuruinen.