Työtodistus

Mitkä lait koskevat työtodistuksen saamista?

Työtodistuksesta säädetään työsopimuslaissa. Se on tärkeä työntekijän työmarkkina-aseman sekä työttömyysturva- ja sosiaalietuuksien kannalta. Sen vuoksi työsopimusta koskevista säännöksistä ei saa poiketa työntekijälle epäedulliseen suuntaan.

Työtodistus annetaan, jos työntekijä sitä pyytää. Siinä mainitaan työsuhteen kesto ja työsuhteen laatu. Jos työntekijä nimenomaisesti pyytää, siihen liitetään arvio työntekijän käytöksestä ja työtaidosta. Ne ovat työnantajan henkilökohtainen näkemys ja työntekijä ei voi vaatia niiden muuttamista, ellei arvolausetta osoiteta vääräksi. Työtodistuksen sisällön tulee ilmetä sen sanamuodosta.

Yli kymmenen vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä, työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksen, vain jos siitä ei aiheudu hänelle kohtuutonta haittaa. Sama koskee tilannetta, kun työntekijä pyytää uutta työtodistusta kadonneen työtodistuksen tilalle.