Syrjintäkielto

Mitä syrjintäkielto tarkoittaa?

Suomen työsopimuslain (TSL 2:2.1 §) mukaan työnantaja ei saa ilman hyvksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan:

 • iän,
 • terveydentilan,
 • vammaisuuden,
 • kansallisen tai etnisen alkuperän,
 • kansalaisuuden,
 • sukupuolisen suuntautumisen,
 • kielen,
 • uskonnon,
 • mielipiteen,
 • vakaumuksen,
 • perhesuhteiden,
 • ay- ja poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi

Syrjinnän käsite, vastatoimien kielto ja todistustaakka määräytyvät yhdenvertaisuuslain perusteella. Yhdenvertaisuuslaissa syrjinnällä tarkoitetaaan välitöntä ja välillistä syrjintää , häirintää sekä ohjetta tai käskyä syrjiä.

Syrjintänä ei pidetä

 • yhdenvertaisuussuunnitelman mukaista menettelyä
 • erilaista kohtelua, jonka perusteena on työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus
 • ikään perustuvaa erilaista kohtelua tietyissä tilanteissa