Soveltuvuusarvioinnin välineet

Millaisia menetelmiä soveltuvuusarvioinnin apuna käytetään?

Konsulttitoimistojen soveltuvuusarviointia edeltää usein työntekijää hakevan yrityksen järjestämä alkuhaastattelu, jonka perusteella seulotaan henkilöt itse soveltuvuusarviointiin. Arvioinnissa käytetään yleensä useita menetelmiä.

Haastattelu

Soveltuvuusarviointi sisältää aina haastatteluosuuden, mikä on muitakin menetelmiä käytettäessä se kaikkein olennaisin väline. Haastattelutilanne muodostuu yleensä strukturoidusta osasta, jossa kaikille hakijoille esitetään samat kysymykset sekä avoimesta osasta, jossa käsitellään kulloinkin esille nousevia teemoja. Kullakin konsulttitoimistolla on luonnollisesti oma tapansa haastatella.

Testit

Toisinaan soveltuvuusarvioinnissa käytetään apuna erilaisia testejä. Testejä on olemassa laidasta laitaan, joten käytettävät testit vaihtelevat haettavasta työtehtävästä riippuen. Psykologisilla testeillä testataan hakijan kykyjä sekä motivaatiota, kykytesteillä esimerkiksi numeerista lahjakkuutta tai loogista päättelykykyä, ja persoonallisuustesteillä luonnetta ja suhtautumistapoja.

Simulaatiot

Erilaisten tilannesimulaatioiden avulla testataan valvotusti hakijan kykyä suoriutua haettavaan työtehtävään liittyvistä ongelmatilanteista. Simulaatio saattaa olla hakijaryhmässä suoritettavaa ongelmanratkaisua tai jokin haettavaan tehtävään liittyvä, yksin ratkaistava tilanne. Tilannesimulaatioissa suoritus tapahtuu aina tietyn aikarajan sisällä.

Selviytyäkseen simulaatiotilanteista kiitettävästi, hakijan tulee kyetä reagoimaan nopeasti ja vakuuttavasti yllättäviin tilanteisiin. Ryhmäsimulaatiossa on tärkeää kyetä osoittamaan yhteistyö- ja aloitekykyä.