Musiikkiterapia

Mitä musiikkiterapia on?

Musiikkiterapia kuuluu taideterapioihin. Siinä terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutus tapahtuu musiikin avulla. Psyykkisissä sairauksissa tapahtuu luovuuden katoamista ja menetetty luovuus voidaan löytää uudelleen musiikin kautta.

Musiikkiterapia aloitettiin Suomessa 1960-luvulla. Petri Lehikoinen (1940-2001) oli Suomen musiikkiterapian pioneeri. Suomeen perustettiin musiikkiterapiayhdistys vuonna 1973 ja maassamme on n. 200 musiikkiterapeuttia. He antavat musiikkiterapiaa mm. vammaisille lapsille ja nuorille ja kuntouttavat psykiatrisia potilaita. Musiikkiterapiaa on saatavissa sekä yksilö- että ryhmäterapiana. Musiikkiterapiaa annetaan yleensä kerran viikossa noin tunnin ajan kerralla. Terapia voi olla lyhytkestoista tai se voi jatkua useita vuosia. Terapiaan voidaan liittää leikkejä, kirjoittamista ja kuvien tekemistä. Musiikkiterapia on saavuttanut vankan aseman erityisesti 1990-luvulla.

Musiikkiterapia sopii hyvin aroille ja estyneille potilaille, joilla on vaikeuksia kommunikoinnissa. Se on sanatonta musiikin kautta ymmärtämistä. Terapian lähtökohdaksi otetaan aina asiakkaan ongelmat. Musiikkiterapian käyttöalue on hyvin laaja. Suomessa sitä käytetään psykiatriseen hoitoon, kehitysvammaisten kuntouttamiseen, päihdeongelmaisten hoitoon, erityisopetukseen ja vanhusten aktivointiin.

Musiikkiterapia soveltuu erityisen hyvin motorisista ja vuorovaikutukseen liittyvistä ongelmista kärsiville. Se korjaa tunne-elämän häiriöitä ja auttaa sosiaalisissa vaikeuksissa. Sitä on käytetty depression ja ahdistuksen hoidossa. Se on vähentänyt huomattavasti skitsofreniapotilaiden oireita, parantanut heidän vuorovaikutustaitojaan ja lisännyt heidän kiinnostustaan elämään. Haittavaikutuksia ei ole todettu. Tärkeimmät musiikkiterapian menetelmät ovat fysioakustinen hoito, musiikin kuuntelu ja siihen kuuluva mielikuvatyöskentely, improvisointi ja oman musiikin tekeminen.

Musiikkiterapian mahdollisuudet

Musiikilla on kehoon fysiologisia vaikutuksia:

  • Äänen värähtely vaikuttaa fysiologisesti.
  • Musiikki elvyttää aineenvaihduntaa ja verenkiertoa.
  • Musiikin esittäminen on fysiologista toimintaa.

Musiikin psykofysiologiset vaikutukset ovat mielen aktivoiminen, tunteiden ja mielikuvien herättäminen ja oppimisen tukeminen. Musiikin sosiologiset vaikutukset ovat kommunikaatioon, vuorovaikutukseen ja ryhmän toimintaan liittyviä.


Musiikkiterapiaa käytetään sellaisten lasten ja nuorten terapiassa, jotka ovat aggressiivisia ja joilta puuttuvat sanat tunteiden ilmaisemiseen. Musiikki on heille itseilmaisun väline. Tekemällä oman musiikkikappaleen lapsi tai nuori pystyy antamaan ulkoisen muodon omalle kokemukselleen. Musiikin muotoon muutettua sisäistä elämää on mahdollista tutkia ulkopuolelta käsin ja niin se muuttuu vähemmän pelottavaksi. Musiikin tekeminen ohjaa myös luovuuden heräämiseen, joka auttaa suuntaamaan elämää uudelleen. Musiikkiterapiaan osallistuminen ei edellytä musikaalisia taipumuksia tai musiikillista osaamista, koska musiikkia voidaan käyttää monella tavalla. Terapian aikana voi kiinnostus musiikkiin taidelajina herätä ja siitä mahdollisesti seuraava musiikin opiskelu antaa uskoa omaan osaamiseen ja omiin kykyihin.

Musiikin kuuntelua voidaan käyttää mielikuvien ja tunteiden aktivoimiseen. Musiikki voi viedä ihmisen sellaiseen tietoisuuden tilaan, jossa löytyy kosketus tiedostamattomaan. Tietoisuuteen nousee silloin tunteita ja muistoja, joita voidaan käsitellä. Musiikilla on vaikutusta kaikkiin ihmisen osa-alueisiin. Se vaikuttaa aisteihin, tunteisiin ja ajatteluun. Mitä kauemmin musiikkia kuunnellaan, sitä syvemmälle kuulija menee. Musiikki rentouttaa ja poistaa vaivaantuneisuuden tunnetta.

Musiikin kuuntelu nostaa esille mielikuvia, jotka johtavat uusiin mielikuviin. Tämän aiheuttaa assosiatiivinen muisti. Näin mieleen voi tulla kauan sitten unohtuneita asioita. Se johtuu siitä, että mielikuvat perustuvat todellisiin kokemuksiin. Musiikkiterapiaan kuuluu myös fysioakustinen ääniterapiahoito, joka perustuu matalalaajuisten äänten tuottamiin fysiologisiin vaikutuksiin kehossa. Se lievittää kipuja ja stressioireita ja rentouttaa. Musiikkiterapian elementtejä ovat rytmi, harmonia, melodia, dynamiikka ja äänensävy.

Musiikki on hyvä, kokonaisvaltaisesti vaikuttava asia. Sen avulla voidaan luoda vuorovaikutusta ja herättää tunteita ja mielikuvia, joiden käsittely on tervehdyttävää. Musiikkiterapiaa opetetaan Jyväskylän yliopistossa, jonnr on keskitetty myös alan jatkokoulutus ja tutkimus.