Regressioterapia

Mitä on regressioterapia?

Regressioterapiaa kutsutaan myös ”Menneiden elämien terapiaksi”. Se on hypnoosilla saavutettava regression muoto. Siinä pyritään ihmisen alkujuurille, mahdollisimman kauas menneisyyteen. Se perustuu ajatukseen, että kaikki muistomme ja kokemuksemme näkyvät elämässämme ja säteilevät tunteistamme ja käyttäytymisestämme. Kaikki pelot ja vaikeat asiat säilyvät kehossamme. Hoidon tarkoitus on vapauttaa potilas niistä. Se tapahtuu käsittelemällä alitajuista mieltä.

Regressioterapian uskotaan laajentavan tietoisuutta. Siinä palataan lapsuuteen ja usein myös menneisiin elämiin. Siirtymistä aiemmin elettyihin elämiin on tulkittu eri tavoilla. Sitä voidaan pitää todisteena itämailla tunnetusta reinkarnaatio- eli jälleensyntymäopista. Tämän opin mukaan ihminen on elänyt monia elämiä ennen nykyistä elämäänsä. Tämä elämä koostuu kaikesta siitä mitä on tunnettu tai koettu aikaisemmissa elämissä ja tämän elämän aikana. Se laajentaa sairauksien ja ongelmien syiden verkostoa lähes rajattomasti. Tämän ajattelun mukaan psyykkiset sairaudet ja ongelmat eivät nimittäin ole ilman muuta peräisin tästä elämästä.

Useimmat tätä ilmiötä tutkineet eivät usko jälleensyntymään, vaan arvelevat, että aikaisempien elämien esiintyminen terapiassa tai hypnoosissa on symbolista omien tunteiden ja ajatusten ilmaisemista. Ihminen voi luoda fantasioita myös lukemistaan tai muuten tietämistään aiheista. Tätä ilmiötä kutsutaan kryptoamnesiaksi. Kun ihmistä pyydetään hypnoosissa siirtymään aikaan ennen syntymää, niin hän ottaa mielikuvia elämänsä varrelta ja kehittää niistä tarinoita. Hän alkaa kuvitella olevansa joku toinen. Tämä on tunnetuin tieteellinen selitys tälle ilmiölle.

Regressioterapiassa halutaan potilaan kohtaavan ongelmansa ja ymmärtävän samalla mistä ne ovat peräisin. Tämän terapian käyttö ei edellytä uskomista inkarnaatioihin, vaikka se onkin saanut monet uskomaan niihin. Menneisyys ja eletyt elämät tulevat siinä niin selkeästi esille. Tämä terapia voi myös viedä niin sanotun henkioppaan luo, joka neuvoo ihmistä eteenpäin. Henkioppaat ovat tunnettuja monista primitiivisistä kulttuureista. Tämä yliluonnollinen auttaja voidaan tulkita arkkityyppiseksi omasta mielestä nousevaksi symboliksi, joista Jung on kirjoittanut.

Regressioterapian tapahtumat ovat vielä suurelta osin tuntemattomia, mutta sen avulla hoidetaan tunne-elämän ongelmia. Siinä tapahtuvat matkat menneisyyteen ja avaruuteen antavat oivalluksia, joiden avulla ongelmia voidaan ratkaista. Potilas tuottaa fantasioita, joita voidaan analysoida ja niistä löytyy hänelle merkitseviä asioita, jotka selittävät hänen tunne-elämäänsä. Tieteellistä tutkimusta asiasta ei ole juuri tehty ja psykiatrit kehottavat suhtautumaan varauksellisesti tähän terapiaan. Hypnoosin asiantuntijoiden mukaan sitä voidaan käyttää vain, jos potilas itse pitää sitä virtuaalisena rakennelmana eikä ota sitä liian todenmukaisena tapahtumana. Sen etuna muihin hoitomuotoihin nähden pidetään lähinnä jännittävyyttä ja kiehtovuutta. Vakavissa psyykkisissä sairauksissa sitä ei suositella käytettäväksi.