Kuinka osoittaa tekemisen päällekkäisyys?

Simultaanisuutta eli tekemisen päällekkäisyyttä voi ilmaista monella eri tavalla. Kirjakielessä se osoitetaan esimerkiksi toisen infinitiivin inessiivillä: Tytön leikkiessä lemmikkikissa karkasi. Tässä tapauksessa simultaanisuus näkyy temporaalisessa lauseenvastikkeessa. Toinen, helpompi keino osoittaa simultaanisuutta on käyttää temporaalista eli aikaa ilmaisevaa kun-konjunktiota seuraavaan tapaan: Kun tyttö leikki, lemmikkikissa karkasi. Kun-konjunktion ohella yksinkertainen keino samanaikaisuuden osoittamiseen on ja-sanan käyttö: Tyttö nukkui ja kissa istui ikkunalla. Molempia tapoja käytetään simultaanisuuden osoittamiseen puhekielessä ja kirjakielessä.

Kirjakielessä simultaanisuutta voi osoittaa lisäksi modaalirakennetta käyttämällä. Tällöin simultaanisuus osoitetaan toisen infinitiivin instruktiivilla: Poika vietti päivänsä opiskellen. Modaalirakenne ei kuitenkaan sovi samanaikaisen tekemisen osoittimeksi kaikissa tapauksissa. Luontevinta sitä on ehkä käyttää silloin, kun samanaikaisten toimintojen suorittajana on yksi ja sama henkilö, kuten yllä olevassa esimerkissä.

Kun halutaan erityisesti korostaa tekemisen päällekkäisyyttä, voidaan käyttää sellaisia ilmauksia kuin samalla ja sillä aikaa. Käytetään siis temporaalisia adverbejä. Myös niin-sanalla voidaan osoittaa simultaanisuutta. Sellainen tapaus on kysymyksessä silloin, kun sitä käytetään temporaalisen kun - konjunktion asemesta. Seuraavassa on esimerkki puhekielestä: Nii sitten ne nukku niin sammakko karkas.

Simultaanisuuden ilmaiseminen on puhekielessä helpompaa kuin kirjakielessä. Kirjakielessä käytetyt rakenteet ovat monimutkaisempia. Aikuinen kyllä hallitsee simultaanisuuden ilmaisemisen temporaalisella lauseenvastikkeella ja modaalirakenteella. Lapselle kyseiset rakenteet ovat liian vaikeita. Lapset käyttävätkin simultaanisuuden ilmaisemisessa tavallisemmin ja-sanaa sekä kun-konjunktiota. Ne ilmaantuvat lasten puheeseen jo kahden vuoden iässä. Tietoisesti lapsi alkaa ilmaista simultaanisuutta myöhemmin. Pieni lapsi ei ymmärrä, mitä simultaanisuus tarkoittaa.