Mitä tekstilajilla tarkoitetaan?

Yhteisten piirteiden perusteella tekstit voidaan jakaa universaaleiksi tekstityypeiksi kuten kertoviksi, kuvaileviksi, kantaaottaviksi ja niin edelleen tai kieli- ja kulttuurikohtaisiksi tekstilajeiksi. Tekstilajit ovat konkreettisempia ryhmityksiä, jotka sisältyvät tekstityyppeihin. Käsitteestä tekstilaji eli genre on olemassa useita määrittelyjä eikä vähiten siksi, että sitä käytetään useilla eri tieteenaloilla. Nykyään termiä genre käytetään viittaamaan erilaisiin diskursseihin olivat ne sitten minkä tyyppisiä tahansa, musiikkivideoista videopeleihin.

Puhetapahtuma vai kirjoitettu teksti?

Aiemmin lingvistisessä perinteessä genre yhdistettiin lähinnä puhetapahtumiin, joita hallitsivat säännöt ja normit. Muun muassa etnografisen perinteen tutkijat ajattelivat näin. Eri genreinä pidettiin esimerkiksi vitsien kerrontaa ja poliittista puhetta. Tutkijat esittivät, että genret kuten tutkimusraportti ovat kokonaisia rakenteellisia tekstejä, kun taas rekisterit kuten tieteellisten tekstien kieli ovat yleisempiä tyylillisiä kielivalintoja.

Tekstien yhteinen tavoite

Yleensä genre määritellään kommunikatiivisten tapahtumien luokaksi. Jokin aktiviteetti kuten musiikin kuuntelu ei ole kommunikatiivista toimintaa, joten sitä ei voida kutsua genreksi. Jotta jokin joukko kommunikatiivisia tapahtumia sitten voidaan luokitella tekstilajiksi, täytyy näillä tapahtumilla olla yhteinen kommunikatiivinen päämäärä. Päämääriä voi kuitenkin olla useampia kuin yksi.Eri genret vaihtelevat paljon ominaisuuksiltaan. Esimerkiksi tekstilajien kommunikatiiviset päämäärät voivat olla hyvin yksiselitteisiä kuten vaikkapa ruokareseptillä tai erittäin kompleksisia kuten poliittisella puheella. Myös se, onko genre etukäteen valmisteltu vai valmistelematon, vaikuttaa tekstilajiin. Genreen vaikuttaa hyvin paljon myös muoto tai media, missä se tuotetaan. Jo se, onko teksti puhuttua vai kirjoitettua, vaikuttaa tekstilajiin. Yksi merkittävä tekijä genrejen vaihtelussa on myös kielellä, jolla se tuotetaan, ja kulttuurilla, jossa se tuotetaan.