Mitkä ovat suomen murrealueet?

Suomessa on monia eri murteita. Puhekieli saattaa vaihdella hyvin pienelläkin alueella, jopa samassa kunnassa. Kuitenkin suurimmat erot puhekielessä ovat varsinaisten isojen murrealueiden kesken. Suomi jaetaan päämurteiden mukaan kahteen: itä- ja länsimurteisiin. Näiden kahden päämurreryhmän välisiä eroja ovat mm. astevaihteluseikkojen ero, vokaaliston piirteet ja sanasto.

Itämurteet

Itämurteiden alaryhmiä on kaksi: savolaismurteet ja kaakkoismurteet. Savolaismurteita puhutaan laajalla alueella, joka käsittää lähes koko Itä-Suomen. Kaakkoismurteita puhutaan Kaakkois-Suomessa Laatokan rannoille asti. Nämä ryhmät jakaantuvat vielä paljon pienemmiksi murreryhmiksi.

Itämurteiden historiasta

Itämurteet perustuvat Laatokan länsirannoilla puhuttuun muinaiskarjalaan. Pähkinäsaaren rauhan raja 1323 jakoi karjalaiset kolmeen ryhmään. Näissä ryhmissä kieli on kehittynyt sen jälkeen eri suuntiin. Yksi ryhmistä oli Savossa, jonne oli muuttanut Muinais-Karjalasta ihmisiä jo 1000-luvun ensimmäisillä vuosisadoilla. Sinne kehittyivät siis vähitellen savolaismurteet. Toinen ryhmä on rajan länsipuolelle jääneet ihmiset, eli Viipurin Karjalaan jääneet, minne alkoivat kehittyä kaakkoismurteet. Kolmas kieliryhmä syntyi Pähkinäsaaren rauhan rajan itäpuolelle jääneiden ihmisten puhetavaksi, jota kutsutaan karjalan kieleksi.

Länsimurteet

Länsimurteet jakaantuvat kuuteen suurempaan murreryhmään, jotka ovat lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämälaismurteet, Etelä-Pohjanmaan murre, keski- ja pohjoispohjalaiset murteet ja peräpohjalaiset murteet. Vaikka kaksi jälkimmäistä ryhmää kuuluvatkin tässä ryhmittelyssä länsimurteisiin, niissä on paljon itäisiä piirteitä.

Länsimurteiden historiasta

Länsimurteet ovat alkuperin syntyneet pohjoiskantasuomen murteesta. Rannikolla lounaismurteiden pohjana ovat olleet suomalaismurteet, jotka syntyivät rannikolle muuttaneiden siirtolaisten myötä. Siirtolaisia alueelle tuli Viron ja Skandinavian alueelta vuosien 0–200 aikana. Hämäläismurteet syntyivät Hämeen asutusalueella. Etelä-Pohjanmaan murteet ovat syntyneet 1200-luvulta lähtien etelästä muuttaneiden siirtolaisten myötä. Pohjanmaalle ja Peräpohjolaan muutti ihmisiä Satakunnasta ja Hämeestä, Lounais-Suomesta, Savosta ja Karjalasta. Näin sinne syntyneet murteet ovatkin länsi- ja itämurteiden sekoituksia, eli sekamurteita.