Mitä prosodia on?

Sana prosodia tulee kreikan kielen sanasta prosodia , joka tarkoittaa sanaan liittyvää melodista, musikaalista ainesta. Prosodialla viitattiin aluksi sanan melodiseen aksenttiin. Aristoteles ulotti prosodian tarkoittamaan sanaa laajemmankin ilmauksen intonaatiota. Myöhemmin kreikan aksenttioppi siirtyi latinaan, ja sanaa laajennettiin siten, että se kattoi myös lauseen sanojen painotuksen ja keskiajalla latinankielinen sana accentus sai myös kirkkoliturgian resitaation äänentuoton merkityksen. Grammaatikot eri maissa ovat selittäneet vaihtelevasti aksentin luonnetta: toisinaan sen katsottiin tarkoittavan äänen korkeutta ja voimaa, joskus kestoa ja voimaa, joskus pelkkää voimaa ja sen asteita, ja joskus intensiteettiä ja korkeutta.

Useissa kielissä on rinnakkain termien prosodia ja prosodiikka vastineet. Edelliselle on haluttu antaa runousopillinen rajoitus, mutta se ei ole toteutunut johdonmukaisesti.Prosodian terminologian käytössä esiintyy paljon sekaannuksia ja ristiriitaisuutta, etenkin termeissä intonaatio, korko ja aksentti. Lausepainotusta ja sävelkulkua eli intonaatiota käytetään joskus samassa merkityksessä, toisinaan niitä pidetään eri ilmiöinä. Sanaa aksentti käytetään moneen tarkoitukseen, vaikka se onkin säilyttänyt asemansa uusimmassakin prosodiikan terminologiassa. Aksentti oli pitkään huonosti tunnettujen foneettisten ilmiöiden kaatopaikka, ja sillä on edelleenkin useita eri käyttötapoja. Selvimmin erottuva pyrkimys on rajoittaa se merkitsemään ääneen lausutun ilmauksen painoja, jolloin voidaan puhua myös ilmauksen aksentuaatiosta eli lausepainojakaumasta.