Mitä simultaanisuus on?

Termi simultaanisuus tarkoittaa tekemisen samanaikaisuutta. Tässä yhteydessä käsitellään simultaanisuutta kertomuksissa mukaan lukien myös kuvakirjat. Simultaanisuudesta on kyse esimerkiksi, kun kuvakirjan sivulla kerrotaan samanaikaisista tilanteista ja tapahtumista. Simultaaniset tapahtumat siis sijoittuvat päällekkäin temporaalisesti eli ajallisesti. Simultaanisuuden vastakohta on sekventiaalisuus eli tilanteiden peräkkäisyys.

Simultaanisuus voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin. Kertomuksessa simultaanisuus voi olla joko a) etualalle sijoitettujen tapahtumien samanaikaisuutta tai b) taustalla olevien tapahtumien ja tilojen samanaikaisuutta tai c) etualan ja taka-alan tapahtumien välistä simultaanisuutta. Tyypillisesti simultaanisuudesta on kyse, kun tarinassa toimii samanaikaisesti useampi tekijä eri paikoissa. Simultaanisten tilanteiden tai tapahtumien ei välttämättä tarvitse päättyä samaan aikaan. Simultaaniset tapahtumat voivat myös tapahtua eri paikoissa. Näin simultaanisuuden käsite muuttuu laajemmaksi.

Simultaanisuudella on oma tehtävänsä kertomuksissa. Tavallisimmin simultaanisuuden ilmauksia käytetään kertomuksessa erottamaan taustamateriaali kertomuksen varsinaisesta sisällöstä. Tällaisessa tapauksessa kysymyksessä on simultaanisuuden tyyppi, jossa tapahtumat ja tilat voivat ylittyä ajallisesti yhden tai useamman kertomuksessa etualalla sijoitetun tapahtuman kanssa.

Simultaanisuuden käsite tulee esille tutkimuksissa, joissa selvitetään, miten lapset esimerkiksi hallitsevat temporaalisten suhteiden ilmaisemisen. Tällaisia tutkimuksia on tehty paljon varsinkin ulkomailla. Usein on tutkittu havaitsevatko lapset simultaaniset tapahtumat kuvakirjan kuvista. Yksi paljon käytetty kuvakirja näissä tutkimuksissa on Mercer Mayerin 1960-luvulla ilmestynyt Frog, Where Are You? Simultaanisuuden ilmauksia lasten kertomuksissa ovat tutkineet muun muassa Ruth A. Berman ja Dan I. Slobin.