Tekstien tutkimista

Kriittisen diskurssintutkimus tutkii kielenkäyttöä. Tutkitaan niin puhuttua kuin kirjoitettua kieltä niiden käyttötilanteissa. Tutkimuksessa käytetään hyväksi kielen teorioita ja kielitieteellisiä analyysiluokitteluja. Kriittisen diskurssianalyysin harjoittajat ovat kiinnostuneita tekstin tuottamis- ja vastaanottamisprosesseista, tekstin sosiokulttuurisista piirteistä sekä tekstien organisoitumisesta. Diskurssin eli tekstin sanotaan jäsentävän ja hahmottavan maailmaa. Keskeinen tutkimussuunnan ajatuksen mukaan kielenkäyttö vaikuttaa sosiaalisesti ympäröivään maailmaan. Maailma myös vaikuttaa siihen, kuinka kieltä käytetään eri tilanteissa.

Kriittinen diskurssintutkimus jakautuu eri muotoihin. Kriittinen diskurssintutkimus ei olekaan yksittäinen teoria tai tutkimusmenetelmä. Olennaista kriittiselle diskurssintutkimukselle on, että kielenkäyttö on sosiaalisesti ja yhteisöllisesti muotoutunutta ja myös sosiaalisesti muokkaavaa. Kielenkäyttö yhdessä muiden käytänteiden, kuten esimerkiksi politiikan ja journalismin kanssa vahvistaa ja heikentää yhteiskunnassa vallalla olevia näkemyksiä. Kriittinen diskurssintutkimus on lisäksi kiinnostunut ilmiöistä, jotka määrittävät, rajoittavat tai estävät kielenkäyttöä. Kriittinen diskurssintutkimus tarkastelee, kuinka ideologiat ja valtasuhteet muotoilevat ja rajoittavat diskurssia sekä sitä, miten diskurssit vaikuttavat ideologisesti tiedon ja uskomusten järjestelmiin. Toisin sanoen kielen sosiaalista käyttöä tutkitaan suhteessa valtasuhteisiin.

Kriittiseen diskurssianalyysiin kuuluu tärkeänä osana reflektoiva ajattelu. Tutkimustyön taustaintressit tuodaan esille. Reflektoivalla ajattelulla pyritään tarkastelemaan kriittisesti itsestään selvinä pidettyjä teoreettisia käsitteitä ja normeja.Kriittisen diskurssintutkimuksen piirissä on tutkittu paljon esimerkiksi rasismia ja uutistekstejä. Diskursseja eli tekstejä analysoidaan tutkimalla niissä esiintyviä sanavalintoja, metaforia ja sitä, mitkä tahot teksteissä esitetään aktiivisina toimijoina ja mitkä tahot passiivisina. Yksi kriittisen diskurssintutkimuksen edustaja on Fairclough , joka on kehittänyt muun muassa kielen sosiaalista teoriaa.